+

Savet Fakulteta

Organ upravljanja: Savet Fakulteta

Predsednik Saveta: dr Branko Stajić, vanredni profesor
Zamenik predsednika Saveta: dr Zoran Nikić, redovni profesor

Članovi saveta:

Predstavnici osnivača

 • Igor Petrović, master inž. šumarstva;
 • dr Pavle Pavlović;
 • Saša Radulović, dipl. inž. šumarstva;
 • Branko Stefanović, dipl. ekonomista;
 • Dušan Jevđović, dipl. inž. šumarstva;
 • Vesna Šabanović, dipl. inž. šumarstva;
 • dr Zvonimir Baković;
 • Stefan Stanković, dipl. kulturolog.

PREDSTAVNICI ODSEKA ZA ŠUMARSTVO

PREDSTAVNICI ODSEKA ZA ZA TEHNOLOGIJE, MENADŽMENT I PROJEKTOVANJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVET

PREDSTAVNICI ODSEKA ZA PEJZAŽNU ARHITEKTURU I HORTIKULTURU

PREDSTAVNICI ODSEKA ZA EKOLOŠKI INŽENJERING U ZAŠTITI ZEMLJIŠNIH I VODNIH RESURSA

PREDSTAVNIK NASTAVNIH BAZA ŠUMARSKOG FAKULTETA

 • dipl. inž. Vladimir Puđa

PREDSTAVNIK ORGANIZACIONE JEDINICE STRUČNE SLUŽBE FAKULTETA

 • Zorica Stevanović, dipl. prav.

PREDSTAVNICI STUDENATA ŠUMARSKOG FAKULTETA

 • Dušan Petković, redovan student treće godine na Odseku za Šumarstvo;
 • Biljana Zdravković, redovan student na Odseku za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta;
 • Jovan Ilić, redovan student četvrte godine na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu;
 • Nikola Vasiljević, Filip Pešić, redovan student na Odseku za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa;

Savet Fakulteta je organ upravljanja Fakulteta.

Savet ima 23 člana, od kojih su 15 članova predstavnici Fakulteta, 4 člana koje imenuje Vlada i 4 člana koje bira Studentski parlament Fakulteta. Od 15 članova predstavnika Fakulteta 13 članova biraju veća odseka, a po jedan član se bira iz reda Stručnih službi Fakulteta i CNNO.

Mandat članova Saveta traje tri godine.

Izuzetno, mandat članova Saveta – predstavnika studenata, traje dve školske godine.

Mandat članova Saveta teče od dana konstituisanja Saveta. Savet se, po pravilu, konstituiše 1. oktobra tekuće školske godine.

Savet Fakulteta bira predsednika Saveta i njegovog zamenika tajnim glasanjem.

Savet Fakulteta:

 • donosi Statut;
 • donosi finansijski plan;
 • usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun;
 • odlučuje o korišćenju sredstava za investicije;
 • donosi program rada Fakulteta;
 • predlaže Univerzitetu statusnu promenu, promenu naziva i sedišta Fakulteta;
 • donosi odluke o osnivanju pravnih lica, fondacija i fondova, u skladu sa Statutom;
 • donosi odluke o osnivanju centara za transfer tehnologije, inovacionih centara, poslovnih tehnoloških parkova i drugih organizacionih jedinica, u skladu sa zakonom i Statutom;
 • donosi opšta akta Fakulteta u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom;
 • donosi odluku o organizovanju unutrašnjih organizacionih jedinica;
 • bira i razrešava dužnosti dekana i prodekane;
 • donosi odluku o visini školarine;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • donosi odluku o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, prostora Fakulteta, u skladu sa zakonom;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Savet može obrazovati stalne i povremene komisije u cilju razmatranja pojedinih pitanja iz svog delokruga.