+

Martin Bobinac

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 895
E-mail: martin.bobinac@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 129
Konsultacije: sreda, 12‒14 časova; četvrtak, 12‒14 časova.

Dr Martin Bobinac je rođen 19. decembra 1958. godine u Bačkom Monoštoru. Osnovnu školu završio je u Bačkom Monoštoru, a gimnaziju u Somboru. Na Odseku za šumarstvo Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1982. godine. Magistarski rad je odbranio 1988. godine, a doktorsku disertaciju 1999. godine, na istom fakultetu. Na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu u zvanje docenta izabran je 2000. godine, u zvanje vanrednog profesora 2011. godine, a u zvanje redovnog profesora 2017. godine.

U proteklom periodu boravio je na naučnom usavršavanju u više ustanova. Tokom 1990. god. bio je na naučnom usavršavanju u tadašnjoj Čehoslovačkoj, na šumarskim fakultetima u Brnu i Zvolenu. Više puta je boravio na kraćim studijskim boravcima na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, a u okviru međuvladinog programa naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske u periodu 2009‒2010. godine je boravio na Hrvatskom šumarskom institutu. U okviru međuvladinog programa naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Crne Gore i Republike Slovenije 2005‒2006. godine je boravio na Institutu za šumarstvo u Ljubljani.

U svom dosadašnjem radu objavio je 238 bibliografskih jedinica, od kojih su 183 naučni radovi iz oblasti Šumarstva, pretežno iz naučne discipline Gajenje šuma.

U akreditacionom periodu (Bolonja 3) inicirao je uvođenje novog ‒ prilagođenog kursa na osnovnim akademskim studijama na studijskom programu Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa i koncipirao novi obavezni predmet Osnove gajenja šuma. Na studijskom programu Šumarstvo je koncipirao nove predmete na osnovnim akademskim studijama: Osnove gajenja nizijskih šuma ‒ izborni predmet; na master akademskim studijama: Gajenje šuma I ‒ obavezni predmet i Gajenje nizijskih šuma ‒izborni predmet; na doktorskim studijama: Gajenje nizijskih šuma ‒ izborni predmet.

Napisao je monografiju „Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma Ravnog Srema”, koji koristi i Šumarski fakultet u Zagrebu kao nastavnu literaturu. Autor i koautor je više poglavlja u domaćim i međunarodnim monografijama, a Matični naučni odbor za biotehnologiju i poljoprivredu na osnovu mišljenja ekspertskih grupa 2015. godine utvrdio je predlog da monografija: „Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma Ravnog Srema” ispunjava uslove za dodelu kategorije „Istaknuta monografija nacionalnog značaja”.

Bio je član 25 komisija za odbranu diplomskih radova, učestvovao je u 4 komisije za ocenu i odbranu magistarskih radova, na Šumarskom i Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Šumarskom fakultetu u Sarajevu i Zagrebu, i u 2 komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije na Univerzitetu u Beogradu ‒ Geografskom fakultetu i doktorskim studijama pri Univerzitetu u Beogradu. Bio je mentor 3 master rada, a trenutno se pod njegovim mentorstvom realizuje jedna doktorska disertacija na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu i dva master rada.

Učestvovao je u realizaciji 27 naučnoistraživačka projekta, od kojih u 8 međunarodnih i 19 domaćih. Rukovodio je realizacijom 3 međunarodna i 4 domaća projekta.

Na Šumarskom fakultetu u Beogradu je bio sekretar i zamenik šefa Katedre gajenja šuma. Trenutno je rukovodilac master studija za oblast Šumarstvo.

Oženjen je, otac je dve ćerke.

Odabrani naučni radovi

  1. Bobinac, M., Vučković, M. (1999): Effect of some exogenous factors on the variability of diameter increment of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) future trees on an ecologically optimal site. Ekologija (Bratislava) Vol. 18, Suplement 1. Bratislava. 31-38.
  2. Ferlin, F. Bobinac, M. (1999): Natürliche Strukturentwicklung und Umsetzungsvorgänge in jüngeren, ungepflegten Stieleichenbeständen. Allg. Forst-u. J.- Ztg., 170. Jg., 8. 137-142.
  3. Bobinac M. (2008): Savremeni pristup obnovi šuma tvrdih lišćara na području ravnog Srema. Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema“. Javno preduzeće „Vojvodinašume“-Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, Ur. Z. Tomovic, 127-136.
  4. Bobinac M., Andrašev S. (2009): Učinci uzgojnih mjera u devitalizovanoj srednjedobnoj sastojini lužnjaka (Quercus robur L.) na černozemu u Vojvodini. Šumarski list br. 9-10, Zagreb, CXXXVIII, 513-526.
  5. Bobinac M., Andrašev S., Šijačić-Nikolić M.(2010): Elements of growth and structure of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) annual seedlings in the nursery on fluvisol, Periodicum biologorum, Vol. 112, No 3, 341-351.
  6. Bobinac M. (2011): Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma Ravnog Srema. Monografija, Hrvatski šumarski institut, Institut za Šumarstvo Beograd, Zagreb: 1-294.
  7. Brus R., Ballian D., Bogunić F., Bobinac M., Idžojtić M. (2011): Leaflet morphometric variation of service tree (Sorbus domestica L.) in the Balkan Peninsula. Plant Biosystems, Vol. 145, Issue 2, 278-285.
  8. Bobinac M., Batos, B., Miljković D., Radulović S. (2012): Polycyclism and phenological variability in the common oak (Quercus robur L.). Arch. Biol. Sci. 64 (1), 97-105.
  9. Andrašev S., Bobinac M., Rončević S., Vučković M., Stajić B. Janjatović G., Obućina Z. (2012): Učinci prorjede u nasadu topole klona I-214 rijetke sadnje. Šumarski list br.1-2, Zagreb, 37-56.
  10. Bobinac M. (2015): Značaj šumsko-uzgojnih mjera u zaštiti šuma od požara u Deliblatskoj peščari (R. Srbija). Vatrogastvo i upravljanje požarima, 1, Vol. V, Zagreb, 32-56.