+

Studije

Studijski programi na odseku za Šumarstvo su koncipirani i usaglašeni sa odgovarajućim programima evropskih fakulteta, akreditovani i međunarodno priznati. Evropski model studiranja, zasnovan je na bolonjskom procesu daje mogućnost trostepenog školovanja koje se odvija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske akademske studije.

Osnovne akademske studije

Uslovi za upis:

  • Završena srednja škola (4.stepen);
  • Položen prijemni ispit iz: matematike i biologije.

Osnovne studije na odseku za šumarstvo traju 4 godine (8 semestara)  i imaju  240 ESPB. Na osnovnim studijama studenti slušaju i polažu 46 predmeta, od kojih su 36 obavezni  i 10 predmeta su izborni.

Akademsko zvanje:

Diplomirani inženjer šumarstva

Master akademske studije

Master akademske studije traju 1 godinu i imaju 60 ESPB.

Program je koncipiran tako da se studenti opredeljuju za izbor jednog od 7 modula iz oblasti šumarstva, i to: 1. biljna proizvodnja i konzervacija šumskih genetičkih resursa, 2. korišćenje šumskih i lovnih resursa 3. planiranje gazdovanja šumama 4. gajenje šuma, 5. zaštita šuma i ukrasnih biljaka, 6. ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine i 7. ekonomika i organizacija šumarstva.

Studenti master studija u I semestru slušaju i polažu obavezne i izborne predmete, a u  II semestru polažu studijski-istraživački rad i obavljaju stručnu praksu nakon čega brane master rad.

Akademsko zvanje:

Master inženjer šumarstva (MSs), a u dodatku diplome im se unose podaci o specijalizaciji.

Doktorske akademske studije (PhD)

Doktorske akademske studije – 3 godine i imaju 180 ESPB.

Doktorske studije iz oblasti šumarstva na modulu šumarstvo traju 3 godine (6 semestara). Studijski program je koncipiran tako da studenti na biraju jedan od 7 podmodula i to: 1. Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje, 2. Zaštita šuma, 3. Ekonomika i organizacija šumarstva 4. Planiranje gazdovanja šumama, 5. Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune 6. Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine 7. Gajenje šuma.

Na svakom od podmodula modula Šumarstvo studenti u toku prve godine polažu ukupno 5 predmeta (2 obavezna i 3 izborna), obavljaju laboratorijski i eksperijalni rad, prijavljuju projekat doktorske disertacije i brane seminarski rad. U drugoj godini studija studenti brane projekat doktorske disertacije, obavljaju laboratorijski i eksperijalni rad, imaju obavezu da publikuju 1 rad u domaćem časopisu i da učestvuju na domaćem naučnom skupu sa referatom i da publikuju 1 načni rad u vodećem časopisu nacionalnog značaja. U trećoj godini studenti doktorskih studija učestvuju u nastavi na osnovnim studijama, obavljaju laboratorijski i eksperijalni rad,  imaju obavezu da učestvuju na međunarodnom naučnom skupu sa referatom i rade na izradi doktorske disertacije.

Akademsko zvanje:

Doktor nauka-biotehničke nauke.

Literatura

Studenti imaju pristup fondu biblioteke Šumarskog fakulteta od preko 60.000 bibliotečkih jedinica, sa više od 15.000 naslova knjiga i oko 1.000 naslova časopisa. U skriptarnici fakulteta postoji spisak  literature (udžbenika i praktikuma) za spremanje ispita