+

Za buduće studente

Na studijskom programu šumarstvo na osnovnim akademskim studijama upisuje se 120 studenata na prvu godinu studija. Upis studenata na osnovne studije se vrši na osnovu rang liste kandidata. Rangiranje se vrši na osnovu ukupnog broja bodova koje su kandidati ostvarili na osnovu uspeha u srednjoj školi (najviše 40 bodova) i bodova dobijenih na prijemnom ispitu (najviše 60 bodova). Na prijemnom ispitu za studijski program šumarstvo kandidati polažu dva predmeta i to:

  • matematiku, koja donosi maksimum 20 bodova i
  • biologiju, koja donosi maksimum 40 bodova.

Sadržaj, vreme i način polaganja prijemnog ispita, kao i način bodovanja kandidata, utvrđuje se posebnom odlukom Fakulteta. Ova odluka u vidu informacije (publikacija informator) dostupna je svakom zainteresovanom licu. Lista kandidata koji su stekli uslov za upis u prvu godinu studija objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Fakulteta.

Određeni broj studenata koji su ostvarili najbolji uspeh na prijemnom ispitu pripadaju grupi studenata čije se školovanje finansira iz budžeta (ukupno 103), a slabije rangirani studenti upisuju se kao samfinansirajući (ukupno 17). Za pripremu za polaganje prijemnog ispita budući studentima su obezbeđeni priručnici iz Matematike i Biologije i mogu da se nabave u skriptarnici Šumarskog fakulteta.

Na nivou studijskog programa formira se Komisija za prijem (rangiranje) kandidata, a na nivou Fakulteta formiraju se komisije za svaki predmet iz kojeg se polaže prijemni ispit.

U procesu obrazovanja u okviru studijskog programa osnovnih akademskih studija na Odseku za šumarstvo kandidati će se osposobiti za analizu i rešavanje kompleksnih problema u šumarstvu, vezanim za prirodne resurse (šume, zemljišta, floru, vegetaciju, vode, divljač i dr.), njihovo korišćenje i zaštitu.

Razvoj disciplina u oblasti šumarstva predstavlja odgovor na rastuću potrebu da se obezbede tehnička rešenja za društveno-ekonomski razvoj, a istovremeno da se zaštite prirodni resursi i životna sredina.

Program studija koncipiran je tako da studenti uče biološke i tehničke discipline koje im služe kao osnova za upoznavanje kompleksnih šumskih ekosistema i uče ih da primenjuju tehnike koje im omogućavaju da rade na složenim poslovima obnavljanja šuma, uređivanja šuma, korišćenja šuma, zaštite lovne faune, zaštite šuma pa sve do zaštite prirode i unapređivanja životne sredine. Predmeti iz organizacionih i ekonomskih disciplina omogućuju da upravljaju šumskim upravama i gazdinstvima javnih preduzeća u Šumarstvu.

Osnovne akademske studije na studijskom programu šumarstvo traju 4 godine i imaju ukupno 240 ESPB bodova. Studijski program je organizovan kroz obavezne i izborne predmete, terensku nastavu i završni rad. Uslov za upis na osnovne akademske studije je završena srednja škola sa odgovarajućim uspehom i položen prijemni ispit.

Posle završetka osnovnih studija kandidati će dobijati titulu – diplomirani inženjer šumarstva.

Nastavni plan: pdf