+

Biljana Jović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 937
E-mail: biljana.jovic@sfb.bg.ac.rs

Biljana Šljukić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 864
E-mail: biljana.sljukic@sfb.bg.ac.rs

Vesna Nikolić Jokanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 876
E-mail: vesna.nikolic@sfb.bg.ac.rs

Vladislava Mihailović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: vladislava.mihailovic@sfb.bg.ac.rs

Vukan Lavadinović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 849
E-mail: vukan.lavadinovic@sfb.bg.ac.rs

Gordana Đukanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 838
E-mail: gordana.djukanovic@sfb.bg.ac.rs

Dejan Skočajić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 853
E-mail: dejan.skocajic@sfb.bg.ac.rs

Dragana Skočajić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 941
E-mail: dragana.skocajic@sfb.bg.ac.rs

Dragana Ćorović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 808
E-mail: dragana.corovic@sfb.bg.ac.rs

Dušan Jokanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 843
E-mail: dusan.jokanovic@sfb.bg.ac.rs

Đurđa Petrov

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 814
E-mail: djurdja.stojicic@sfb.bg.ac.rs

Ivan Milenković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 884
E-mail: ivan.milenkovic@sfb.bg.ac.rs

Jasmina Popović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 892
E-mail: jasmina.popovic@sfb.bg.ac.rs

Jelena Beloica

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 875
E-mail: jelena.beloica@sfb.bg.ac.rs

Jelena Nedeljković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 938
E-mail: jelena.nedeljkovic@sfb.bg.ac.rs

Jovana Devetaković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 874
E-mail: jovana.devetakovic@sfb.bg.ac.rs

Jovana Petrović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 922
E-mail: jovana.petrovic@sfb.bg.ac.rs

Katarina Lazić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 939
E-mail: katarina.lazic@sfb.bg.ac.rs

Marija Nešić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 983
E-mail: marija.nesic@sfb.bg.ac.rs

Marijana Novaković Vuković

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 975
E-mail: marijana.novakovic@sfb.bg.ac.rs

Marina Nonić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 872
E-mail: marina.nonic@sfb.bg.ac.rs

Milena Vukmirović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 913
E-mail: milena.vukmirovic@sfb.bg.ac.rs

Milena Putnik

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 916
E-mail: milena.putnik@sfb.bg.ac.rs

Mira Mirić Milosavljević

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 945
E-mail: mira.miric-milosavljevic@sfb.bg.ac.rs

Nadežda Stojanović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 925
E-mail: nadezda.stojanovic@sfb.bg.ac.rs

Nevenka Galečić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 915
E-mail: nevenka.galecic@sfb.bg.ac.rs

Nenad Marić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 903
E-mail: nenad.maric@sfb.bg.ac.rs

Nenad Petrović

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 933
E-mail: nenad.petrovic@sfb.bg.a.rs

Smiljana Jakšić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 836
E-mail: smiljana.jaksic@sfb.bg.ac.rs

Srđan Svrzić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 879
E-mail: srdjan.svrzic@sfb.bg.ac.rs

Tanja Palija

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 825
E-mail: tanja.palija@sfb.bg.ac.rs

Tijana Vulević

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 901
E-mail: tijana.andrijanic@sfb.bg.ac.rs