+

Saradnja

Odsek za šumarstvo ima saradnju sa mnogobrojnim obrazovnim i naučnim međunarodnim i nacionalnim institucijama.

Saradnja je ostvarena između ostalih, sa sledećim obrazovnim i naučnim međunarodnim istitucijama:

  • Univerzite „Sv. Kiril i Metodij” vo Skopje, Šumarski fakultet, Skopje, Makedonija,
  • Lomonosov University, Geography Dept., Moscow, Russia;
  • Albert Ludwig University, Faculty of Forestry, Freiburg, Germany.

Nacionalne institucije sa kojima Odsek ima razvijenu saradnju su sledeće:

  • Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Uprava za šume ‒ Finansijska podrška za učešće na projektima.
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – finansiranje naučnoistraživačkih projekata, sufinansiranje međunarodnih konferencija, sufinansiranje učešća na međunarodnim konferencijama.
  • Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet – zajedničko učešće istraživača na nacionalnim projektima.
  • Institut za šumarstvo, Beograd ‒ zajedničko učešće istraživača na nacionalnim projektima, izrade magistarskih i doktorskih teza na fakultetu.
  • Grad Beograd ‒ Sekretarijat za zaštitu životne sredine ‒ finansiranje projekata.
  • JP „Srbijašume” ‒ finansijska podrška za učešće na projektima, logistička podrška istraživačima na projektima.
  • JP „Vojvodinašume” ‒ finansijska podrška za učešće na projektima, logistička podrška istraživačima na projektima.