+

Martin Bobinac

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 895
E-mail: martin.bobinac@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 129
Konsultacije: sreda, 12‒14 časova; četvrtak, 12‒14 časova.

Dr Martin Bobinac je rođen 19. decembra 1958. godine u Bačkom Monoštoru. Osnovnu školu završio je u Bačkom Monoštoru, a gimnaziju u Somboru. Na Odseku za šumarstvo Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1982. godine. Magistarski rad je odbranio 1988. godine, a doktorsku disertaciju 1999. godine, na istom fakultetu. Na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu u zvanje docenta izabran je 2000. godine, u zvanje vanrednog profesora 2011. godine, a u zvanje redovnog profesora 2017. godine.

U proteklom periodu boravio je na naučnom usavršavanju u više ustanova. Tokom 1990. god. bio je na naučnom usavršavanju u tadašnjoj Čehoslovačkoj, na šumarskim fakultetima u Brnu i Zvolenu. Više puta je boravio na kraćim studijskim boravcima na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, a u okviru međuvladinog programa naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Hrvatske u periodu 2009‒2010. godine je boravio na Hrvatskom šumarskom institutu. U okviru međuvladinog programa naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Crne Gore i Republike Slovenije 2005‒2006. godine je boravio na Institutu za šumarstvo u Ljubljani.

U svom dosadašnjem radu objavio je 276 bibliografskih jedinica, od kojih su 221 naučni radovi (17 u međunarodnim časopisima sa SCI liste) iz oblasti Šumarstva, pretežno iz naučne discipline Gajenje šuma. Radovi su mu citirani u 483 publikacije (izvor, Google Scholar 22.03.2021. god.), a broj citata iznosi 73 u časopisima sa SCI liste (izvor, Web of Science 22.03.2021. god).

U akreditacionom periodu (Bolonja 3) inicirao je uvođenje novog ‒ prilagođenog kursa na osnovnim akademskim studijama na studijskom programu Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa i koncipirao novi obavezni predmet Osnove gajenja šuma. Na studijskom programu Šumarstvo je koncipirao nove predmete na osnovnim akademskim studijama: Osnove gajenja nizijskih šuma ‒ izborni predmet; na master akademskim studijama: Gajenje šuma I ‒ obavezni predmet i Gajenje nizijskih šuma ‒izborni predmet; na doktorskim studijama: Gajenje nizijskih šuma ‒ izborni predmet.

Napisao je monografiju „Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma Ravnog Srema”, koji koristi i Šumarski fakultet u Zagrebu kao nastavnu literaturu. Autor i koautor je više poglavlja u domaćim i međunarodnim monografijama, a Matični naučni odbor za biotehnologiju i poljoprivredu na osnovu mišljenja ekspertskih grupa 2015. godine utvrdio je predlog da monografija: „Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma Ravnog Srema” ispunjava uslove za dodelu kategorije „Istaknuta monografija nacionalnog značaja”.

Bio je mantor 2 diplomska rada, a član 27 komisija za odbranu diplomskih radova, učestvovao je u 4 komisije za ocenu i odbranu magistarskih radova, na Šumarskom i Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Šumarskom fakultetu u Sarajevu i Zagrebu, i u 2 komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije na Univerzitetu u Beogradu ‒ Geografskom fakultetu i doktorskim studijama pri Univerzitetu u Beogradu. Bio je mentor 8 master radova, a trenutno se pod njegovim mentorstvom realizuje tri doktorske disertacije na Univerzitetu u Beogradu ‒ Šumarskom fakultetu.

Učestvovao je u realizaciji 28 naučnoistraživačka projekta, od kojih u 8 međunarodnih i 20 domaćih. Rukovodio je realizacijom 3 međunarodna i 5 domaća projekta.

Na Šumarskom fakultetu u Beogradu je bio član Saveta Fakulteta, Nastavno-naučnog veća, sekretar i zamenik šefa Katedre gajenja šuma. Član je izbornog veća i rukovodilac je master studija na modulu: Gajenje šuma.

Član je Udruženja šumarskih inženjera i tehničara Srbije, Herbološkog društva Srbije, Društva za zaštitu prirode Srbije i pridruženi je član međunarodne asocijacije Prosilva. Bio je član redakcionog odbora časopisa Acta herbologica, a sada je član međunarodnog uredništva časopisa Vatrogastvo i upravljanje požarima i časopisa Glasilo Future, a član je saveta časopisa Naše šume.

Oženjen je, otac je dve ćerke.

Uža naučna oblast

Gajenje šuma

Oblast istraživanja

Gajenje šuma, Ekologija šuma

Odabrani naučni radovi

 1. Bobinac, M., Vučković, M. (1999): Effect of some exogenous factors on the variability of diameter increment of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) future trees on an ecologically optimal site. Ekologija (Bratislava) Vol. 18, Suplement 1. Bratislava. 31-38.
 2. Ferlin, F. Bobinac, M. (1999): Natürliche Strukturentwicklung und Umsetzungsvorgänge in jüngeren, ungepflegten Stieleichenbeständen. Allg. Forst-u. J.- Ztg., 170. Jg., 8. 137-142.
 3. Bobinac M. (2008): Savremeni pristup obnovi šuma tvrdih lišćara na području ravnog Srema. Monografija „250 godina šumarstva Ravnog Srema“. Javno preduzeće „Vojvodinašume“-Šumsko gazdinstvo Sremska Mitrovica, Ur. Z. Tomovic, 127-136.
 4. Bobinac M., Andrašev S. (2009): Učinci uzgojnih mjera u devitalizovanoj srednjedobnoj sastojini lužnjaka (Quercus robur L.) na černozemu u Vojvodini. Šumarski list br. 9-10, Zagreb, CXXXVIII, 513-526.
 5. Bobinac M., Andrašev S., Šijačić-Nikolić M.(2010): Elements of growth and structure of narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl) annual seedlings in the nursery on fluvisol, Periodicum biologorum, Vol. 112, No 3, 341-351.
 6. Bobinac M. (2011): Ekologija i obnova higrofilnih lužnjakovih šuma Ravnog Srema. Monografija, Hrvatski šumarski institut, Institut za Šumarstvo Beograd, Zagreb: 1-294.
 7. Bobinac M., Batos, B., Miljković D., Radulović S. (2012): Polycyclism and phenological variability in the common oak (Quercus robur L.). Arch. Biol. Sci. 64 (1), 97-105.
 8. Bobinac M., Andrašev S., Bauer-Živković A., Šušić N. (2018): Effects of heavy thinnings on the increment and stability of a norway spruce stand and its trees between the ages of 32 and 50. Šumarski list, Zagreb, Vol. 142, No. 1–2: 33-44.
 9. Bobinac M., Andrašev S., Šijačić-Nikolić M., Bauer-Živković A., Šušić N., Jakovački M., Vukolić P.. (2019): Novi tehnološki postupak u gajenju šuma za biološku kontrolu širenja pajasena (Ailanthus altissima /Mill./Swingle). Tehničko rešenje, Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, Matični naučni odbor za biotehnologiju i poljoprivredu, Odluka od 24.01.2019. godine na zahtev ev. br. 1344/2 od 27.11.2018. godine.
 10. Bobinac M., Andrašev S., Radaković N., Šušić N., Bauer-Živković A. (2019): Izgrađenost sastojina u različitim subasocijacijama monodominantne šume kitnjaka (Quercetum petraeae Čer. et Jov. 1953.) na području severoistočne Srbije pre i posle obnove. Glasnik Šumarskog fakulteta, Beograd, 120: 9-36.
 •