+

Istorijat odseka

Odsek za šumarstvo postoji od 05.12.1920. godine, kada je na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu upisana prva generacija studenata, koju su činili 36 studenata na poljoprivrednom i 9 studenata na šumarskom odseku. Taj datum se slavi kao dan Šumarskog fakulteta.

U zakonu o Univerzitetima od 28.06.1930. godine, u članu 4 se navodi da Univerzitet u Beogradu ima 6 fakulteta, a među njima je i Poljoprivredno-šumarski. Tada se po prvi put u nazivu fakulteta navodi pored poljoprivrednog i naziv „šumarski“.

Pred sam početak Drugog svetskog rata na Šumarskom odseku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta bio je zaposlen 21 nastavnik, a nastava se izvodila na 34 predmeta.

U aprilu 1941. godine sa početkom II svetskog rata Fakultet prekida sa nastavom i radom, a nastava se nastavlja školske 1945/46 godine kada se na Šumarskom odseku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta studenti upisuju na dva smera smera: šumsko uzgojni i šumsko-industrijski.

Odlukom Vlade NR Srbije od 05.02.1949. godine odvojeni su Poljoprivredni i Šumarski fakultet kao samostalne visokoškolske ustanove. Novoosnovani Šumarski fakultet Beogradskog Univerziteta  bio je prvi samostalni Šumarski fakultet u Jugoslaviji.

Odlukom Narodnog odbora Beograda 02.04.1953. godine Šumarskom fakultetu je dodeljena zgrada u kojoj se i danas nalazi, u Ulici Kneza Višeslava br. 1, na Banovom brdu.

Po statutu iz 1956. godine na Šumarskom fakultetu osim Šumarskog odseka osniva se i Drvno-industrijski odsek, a po nastavnom planu od 01.10.1958. godine na Šumarskom fakultetu u Beogradu postoji 5 odseka: šumarski, za ozelenjavanje naselja, za eroziju i bujice, za mehaničku preradu drveta i za hemijsku preradu drveta.

Na inicijativu prof. dr Branislava Jovanovića sa odseka za Šumarstvo 1958. godine osnovan je Arboretum šumarskog fakulteta, koji kao živa zbirka drveća i žbunja služi za edukaciju svih generacija studenata do današnjih dana.  

Šumarski fakultet je 1961. godine imao 16 katedri od kojih je 8 pripadalo Odseku za šumarstvo. Od 30 zavoda 18 je pripadalo odseku za šumarstvo, pri čemu je 6 imalo sopstvene labaratorije.

Šumarski fakultet je 1966. godine imao 7 katedri i 16 zavoda, a 8 zavoda je imalo svoje laboratorije. U sastavu Zavoda za šumske kulture i plantaže pored laboratorije osnovan je Rasadnik. U sastavu Zavoda za entomologiju i zaštitu šuma pored laboratorije osnovan je Insektarijum.

Od 1973. godine tadašnji odseci Šumarskog fakulteta se nazivaju Institutima tako se na Fakultetu osnivaju 4 Instituta između ostalih i Institut za šumarstvo, a od 1990. godine ponovo se vraća naziv Odsek za šumarstvo i tada na ovom odseku postoji 6 katedri.

Po Bolonjskom procesu od 2006. godine na Šumarskom fakultetu postoje 4 odseka (Odsek za šumarstvo, Odsek za preradu drveta, Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa). Studije se organizuju na 3 nivoa: Osnovne akademske studije (4 godine), master akademske studije (1 godinu) i doktorske studije (3 godine). Ovaj sistem studiranja zadržao se do danas.

Danas na Šumarskom fakultetu postoje 4 odseka (Odsek za šumarstvo, Odsek za tehnologije, menadžment u projektovanju nameštaja i predmeta od drveta, Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa).

Na odseku šumarstvo danas postoji 8 katedri: Opštih predmeta, Ekologije šuma, zaštite i unapređivanja životne sredine, Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja, Gajenja šuma, Planiranja gazdovanja šumama, Iskorišćavanja šuma i lovstva sa zaštitom lovne faune, Ekonomike i organizacije šumarstva i Zaštite šuma. Iz naziva navedenih katedri u koje su svrstane nastavne discipline vidi se multidisciplinarnost i složenost studija Šumarstava. Savremeni studijski programi osnovnih, master i doktorskih studija pružaju budućim studentima Odseka za šumarstvo mogućnost sticanja sveobuhvatnih znanja iz oblasti šumarstva.

Odsek šumarstvo danas ima 67 zaposlenih i to: 33 nastavnika, 11 asistenata i saradnika u nastavi i 23 stručna saradnika i laboranta.

Na Odseku šumarstvo diplomiralo je ukupno 4920 studenata, od toga po starom programu, koji je važio do 2006. godine 4701 student, a po novom programu posle 2006. godine 219 studenata. Od osnivanja Odseka prema starom programu magistarske studije završilo je 244 studenata. Master akademske studije od 2006. godine do danas završilo je 211 studenata. Doktorsku titulu steklo je ukupno 164 studenta, a od toga po starom programu 153 studenta, a po novom programu posle 2006. godine 11 studenata.