+

Физика

Шифра предмета: ТНПОД1102
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:

др Зоран Трифковић

Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов:

Оспособљавање студената да, после одслушаног курса и провере знања, могу успешно да примењују стечена знања, између осталог и на праћење и разумевање делова наставе у предметима на старијим годинама студија.

Овладавање методама физике у истраживању природних феномена и решавању технолошких проблема.

Теоријска настава:

Рекапитулација градива. Кинематика.Описивање кретања материјалне тачке. Брзина. Убрзање. Ротацинио кретање. Коси хитац. Динамика: Њутнови закони. Механичке силе. импулс силе. закон одржања вектора количине кретања. Рад. Снага. Конзервативна сила. Енергија. Динамика ротације. Механичке осцилације: ЛХО. Пригушене и принудне осцилације. Хидростатика. Динамика флуида. Термодинамика. Таласно кретање. Електростатика. једносмерне струје. Магнетизам. Наизменичне струје.

Практична настава: 

Рекапитулација градива. Р:Кинематика 1. Статистичке флуктуације на примеру радиоактивног распада. Одређивање густине и запреминске масе. Одређивање модула еластичности из савијања; одређивање модула торзије.Р: Динамика. Флуиди: површински напон и вискозност. Закони идеалних гасова; адијабатски процес. Р: Физика течности и гасова. Специфични топлотни капацитет; Релативна влажност ваздуха. Р: Таласно кретање. Одређивање непознате отпорности (Wheatstone-ов мост). Р: Таласна оптика. Карактеристике електронских цеви и транзистора. Оптички уређаји и фотометрија. Р: Електростатика, магнетика и електричне струје.