+

Заштита дрвета

Шифра предмета: TMP2418
Студијски програм: Teхнoлoгиje, мeнaџмент и прojeктoвaњe нaмештaja и прoизвoдa oд дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов:

Упознавање студената са биоеколошким карактеристикама ксилофагних инсеката и лигниколних гљива, као и са основним принципима превентивне и репресивне заштите дрвета, правилног избора начина, метода апликације и препарата за заштиту дрвета уз практичну примену принципа ефикасности, економичности и сигурности

Овладавање потребним знањима о узрочницима и условима деструкције дрвета, методима и препаратима за заштиту дрвета, ради спровођења мера рационалне заштите.

Теоријска настава: 

Размножавање, развиће и животни циклус ксилофагних инсеката, остваривање напада и ширење. Исхрана и утицај ксилофага на својства дрвета. Основи систематике и економски најважније врсте. Биоекологија најважнијих примарних, секундарних, терцијерних и кватерних ксилофага. Типови оштећења и симптоми напада.Размножавање и развиће лигниколних глјива, начин остваривања инфекције и ширење гљива. Исхрана гљива, степен паразитизма и утицај на својства дрвета. Основи систематике гљива и најважнје трулежнице.Подела према стању дрвeта које нападају. Биоекологија најважнијих трулежница.Обојавање дрвета. Фитосанитарни преглед. Домаћи прописи и стандарди. Карантин. Прописи ЕУ и контрола здравственог стања дрвета у промету. Истoријат развоја заштите дрвета. Ефикасност, економичност и сигурност као основни принципи. Мере заштите дрвета: Организационо-техничке, физичке и хемијске. Основи токсикологије. Методи примене препарата, подела метода. Појам импрегнације. Методи без притиска. Методи дифузије. Штедећи поступци. Поступци пуне импрегнације. Неотровни поступци: вода и вакуум. Фумигација. Методи и препарати за стерилизацију дрвета у међународном промету.

Практична настава:

Основи морфологије и анатомије инсеката. Подела инсеката према стању дрвета које нападају. Основи морфологије гљива, типови и фазе трулежи и симптоми присуства трулежница у дрвету. Преглед дрвета, објеката, конструкција и предмета од дрвета.Методи дијагнозе врсте узрочника, интензитета напада и обима настале штете. Процена стања и потребних мера санације. Преглед стоваришта трупаца и резане грађе. Хемијска средства за заштиту дрвета неорганског и органског порекла, њихове основне карактеристике и намена. Организација извођења заштите дрвета. Превентивне и репресивне мере. Правилна манипулација и чување. Уређење стоваришта трупаца, резане грађе и производа. Одржавање хигијене стоваришта, магацина, конструкција и објеката. Начин и принципи израде елабората за извођење заштите дрвета за погоне ДИ, стамбене објекте и конструкције.