+

Нацртна геометрија са техничким цртањем

Шифра предмета: ТНПОД1209/1
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Нема

Циљ овог предмета је да студент развије способност схватања и поимања тродимензионалног простора користећи цртеж у истраживању геометријских облика, да научи прецизност приказивања и сагледавања, као и да одговарајућом геометријском анализом створи у свести потпуну просторну представу о облицима приказаним на цртежу. Студент би тиме био оспособљен, у овиру своје струке за изучавање свих пројектантских предмета. Циљ предмета је и стицање нових знања о стандардима техничког цртања који се односе на ортогоналне пројекције, пресеке, котирање и толеранције делова, као и на израду техничке документације детаља и склопова намештаја.

Оспособљен студент да сагледава простор и предмете у њему у три димензије и да их графички представи у дводимензионалној равни, аксонометрији и перспективи. Сазнања стечена током курса омогућавају студентима успешно укључивање у програме стручних предмета чиме се оспособљавају за свеобухватно и креативно бављење инжењерским проблемима.

Теоријска настава: 

Техничко писмо и формати папира. Врсте линија и њихово коришћење, основне геометријске конструкције, размере, нека правила за писање у техници и науци, превијање формата папира, радионички цртежи, саставнице и заглавља. Упознавање са појмом толеранција, толеранцијским пољем и налегањима. Појам и врсте пројицирања. Ортогонална пројекција. Основна геометријска тела и облици у ортогоналној пројекцији. Представљање предмета у косој пројекцији. Трансформација и ротација.Приказивање предмета у аксонометрији. Цртање и означавање пресека задатог предмета. Котирање, стандарди, основе и врсте котирања. Перспективни приказ предмета. Основни елементи перспективе на примерима фронталне перспективе. Перспектива са угла.

Практична настава: 

Решавање задатака и проблема у вези са садржајем теоријске наставе у оквиру вежби и провера стеченог знања кроз два колоквијума. Методске јединице за вежбе прате теоријску наставу.