+

Анатомија и хемија дрвета

Шифра предмета: ТНПОД1207
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 10
Услов:

Циљ курса је да упозна студенте са анатомском грађом и основним хемијским једињењима која чине дрвну супстанцу. Такође, познавање надмолекулске структуре целулозе и структуре ћелијског зида, упоредо са познавањем анатомије дрвета омогућиће повезивање са низом основних физичких, структурних и механичких особина дрвета, што ће обезбедити боље познавање дрвета као конструкционог материјала, као и дрвета као сировине за механичку и хемијску прераду

Студенти стичу сазнања која их оспособљавају да повежу особине и понашање дрвета као материјала са његовим хемијским саставом, чиме бивају оспособљени за компетентно и организовано приступање решавању проблема.

Теоријска настава: 

Увод у Анатомију дрвета (макроскопска и микроскопска грађа). Грађа ћелијског зида. Грађа и деоба камбијалних ћелија. Макроскопска грађа четинарских врста значајних за прераду дрвета. Микроскопска грађа значајнијих четинара. Макроскопска грађа лишћарских врста значајних за хемијску и механичку прераду дрвета. Микроскопска грађа значајнијих лишћарских врста. Значај за карактерисање дрвета и хемијског састава дрвета као конструкционог материјала и сировине за хемијску прераду. Ултраструктура зидова ћелија нормалног и реакционог дрвета. Модел унутрашње структуре зидова ћелија дрвета. Хемијски састав лишћарског и четинарског дрвета. Расподела структурних компонената по слојевима ћелијског зида. Утицај структурних компонената на особине дрвета. Утицај неструктурних – екстрактивних материја на особине дрвета. Молекулска и надмолекулска структура целулозе. Реактивност целулозе – реакције естерификације и етерификације, промене у киселој и базној средини. Место и улога и састав и структура главних хемицелулоза лишћара и четинара. Састав и структура хемицелуоза реакционог дрвета. Значај хемицелулоза и лигнификовања. Својства и расподела лигнина у ћелијском зиду. Подела екстрактивних материја по начину изоловања и по хемијском саставу. Смола четинара. Терпени и терпеноиди. Танинске супстанце. Фенолне екстрактивне супстанце.

Практична настава: 

Кроз практични део наставе студенти ће се на вежбама упознати са макроскопском и микроскопском грађом значајнијих четинарских и лишћарских врста. На вежбама у лабораторији за Анатомију дрвета студенти ће правећи микроскопске пресеке наших најзаступљенијих врста дрвећа овладати микроскопском грађом дрвета а све у циљу њихове употребне вредности. Одређивање: садржаја влаге у дрвету и кори, садржаја целулозе у дрвној сировини методом Киршнера и Хофера, садржаја екстрактивних материја растворљивих у смеши етилалкохола и толуола, садржаја кисело нерастворног лигнина Класоновом методом; Обрада резултата и припрема елабората.