+

Основи економије

Шифра предмета: ТНПОД1105/1
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:

др Сретен Јелић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 2
Услов:

Циљ је да се студентима пруже потребна основна економска знања.

Располагање одговарајућим општим економским знањима, која ће им омогућити да лако усвоје наставно градиво у наредним годинама студија (пре свега из области економике шумарства, шумарске политике, трговине и маркетинга и организације и пословања у шумарству).

Основне законитости друштвене производње (структура друш. производње и друштвена подела рада, производне снаге и производни односи, историјски развој производних односа), Опште законитости робне производње (натурална и робна производња и роба и новац, закон вредности, тржиште и подела рада), Капиталистички начин производње ( вишак вредности, најамнина, репродукција и акумулација капитала, кружно кретање и обрт капитала, профит, трговачки и зајмовни капитал, земљишна рента и шумска рента), Својина и својински односи (врсте својине, приватна својина, државна својина, друштвена својина и својински односи, привредне последице промена својинских односа), Привредне области и привредне делатности (подела и структура привредних области, привредне делатности, шумарство као привредна област, делатности у оквиру шумарства) и Материјална основа производње и научно-технички прогрес (материјална основа производње, технички прогрес и последице по производњу, технички прогрес и загађеност животне средине, научно-технички прогрес и промене у производњи у шумарству).