+

Примењена инжењерска графика

Шифра предмета: ТНПОД1209/2
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов:

Циљ предмета је да студент развије способности схватања и поимања тродимензионалног простора и стекне основне вештине за његово графичко представљање у дводимензионалној равни, како би био оспособљен, у оквиру своје инжењерске струке, за изучавање свих пројектантских предмета. Као и да се оспособи за примену рачунарског програма АutoCAD-a.

Упознавање са могућностима, начинима и принципима конструисања и обликовања геометријског 2Д и 3Д простора, помоћу компјутерског софтвера AutoCAD. Развијање способности и вештине за ефикасно моделовање и међусобно компоновање геометријских форми са могућностима за њихово завршно обликовање и представљање у одговарајућим пројекцијама – погледима.

Теоријска настава: 

Основни појмови који се користе у графичком програму AutoCAD. Режими рада програма AutoCAD. Равански координатни системи. Апсолутне и релетивне координате. Начини задавања и коришћења команди. Начини конструисања основних геометријских елемената и облика у равни. Констролисање цртежа помоћу слојева. Команде за модификовање и трансформисање цртежа у равни. Команде и начини за исписивање текста и котирање цртежа у равни. Начини за конструисање полигоналних и кривих линија у равни. Моделовање 3Д геометријског простора. Одређивање тачке посматрања на 3Д геометријски простор и врсте погледа. Просторни координатни системи. Глобални и локални правоугли координатни системи. Апсолутне и релативне координате 3Д простора и начини задавања коодината тачака. Начини моделовања 3Д геометријских објекта. Жичано моделовање (Wireframe modelling). Површинско моделовање геометријских форми (Surface modelling) – начини и примитиви за генерисање и модификовање површинских 3Д објекта. Моделовање пуним телима (Solid modelling) – примитиви и начини за њихово генерисање и модификацију. Завршна обрада 3Д објеката. Припрема за штампу.

Практична настава: 

Решавање задатака и проблема у вези са садржајем теоријске наставе у оквиру вежби и провера стеченог знања кроз два колоквијума. Методске јединице за вежбе прате теоријску наставу.Вежбе се одржавају у лабораторији где сваки студент има могућност самосталног рада на засебном рачунару.