+

Сушење и парење дрвета

Шифра предмета:
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:

Горан Р. Милић, Колин И. Бранко

Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 9
Услов:

Упознавање студената са методама сушења и парења масивног дрвета и оспособљавање да управљају овим технолошким процесима.

Оспособљеност студената да на основу стечених знања могу самостално да воде процесе сушења и парења дрвета.

Теоријска настава:

Дрво и влага. Природно сушење резане грађе. Вештачко сушење масивног дрвета (класификација метода). Опрема сушара. Конструкције конвенционалних сушара.Типови конвенционалних сушара (коморне и каналне), технологија конвенционалног вештачког сушења масивног дрвета (припрема грађе, режими сушења за све фазе, квалитет сушења), грешке сушења, структура трошкова сушења, потрошња енергије за конвенционално сушење. Неконвенционалне методе вештачког сушења масивног дрвета (вакуумско – опрема и технолошки процеси).

Практична настава:

Утезање и бубрење дрвета. Практично одређивање влажности дрвета гравиметријски и влагомерима. Режими вештачког сушења. Израда режима загревања. Режими активне фазе сушења (израда немачких режима, индекс оштрине режима, медисонски режими). Режими завршне обраде (изједначавање и кондиционирање). Методе за одређивање трајања вештачког сушења. Временски режими. Израда и праћење режима вештачког сушења кроз симулацију и у стварној сушари. Квалитет сушења – стандарди, коначна влажност, скорелост, профили влажности.