+

Основи машинства

Шифра предмета:
Студијски програм: Tехнологије, менаџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета (ТМП)
Врста и ниво студија: Струковне студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 7
Услов: Долазак на предавања и вежбе.

Упознавање са термодинамичким процесима који су присутни у преради дрвета, основним елементима машина и уређаја који се користе у дрвној индустрији, њиховим елементарним прорачуном, као и хидрауликом и пнеуматиком која је присутна код поменутих машина.

Познавање термодинамичких процеса, карактеристика делова машина и уређаја који се користе у дрвној индустрији.Овладавање основама прорачуна ради правилног избора уређаја и опреме, и упознавање са правилним одржавањем делова током експлоатације.

Теоријска настава: 

Простирање топлоте. Производња технолошке паре у котлу. Делови и опрема котла. Влажан ваздух: параметри и основни процеси.Топлотна пумпа. Компресор и развод компримованог ваздуха. Основи пнеуматике и примена пнеуматике у дрвној индустрији. Вентилатори: врсте и примена у дрвној индустрији. Основи хидраулике и примена хидраулике у дрвној индустрији. Стандарди и толеранције. Радни и критични напони, степен сигурности. Машински материјали. Машински елементи. Поступци израде машинских елемената: резањем и пластичним деформисањем.

Практична настава: 

Вежбе обухватају задатке из поменутих области теоретске наставе, упутства, консултације и преглед елабората. Практична настава: „Компресор, складиштење, развод и коришћење компримованог ваздуха“, „Препознавање машинских елемената и њихове функције“. Теренска настава „Котловско постројење. Хидраулика и пнеуматика код машина за прераду дрвета. Елементи машина и уређаја у преради дрвета“.