+

Припрема производње

Шифра предмета: ТНПОД3518/4
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов:

Оспособљавање студената да после одслушаног предмета и провере знања могу, у својству менаџера, да преузму одговорност за производњу потребних роба или услуга у предузећима дрвне индустрије. Да на основу стечених знања доносе одлуке у функцији производње, односно управљају производњом.

Знања и способности за управљање производњом у дрвној индустрији.

Теоријска настава: 

Основе управљања производњом: производна функција, производна стратегија, концепција савремене производње у дрвној индустрији. Пројектовање: производа и услуга, процеса, мреже набаве. Планирање и контрола: капацитета, залиха, ресурса, квалитета. Модели управљања производњом у дрвној индустрији: карактеристични модели управљања, концепција модела динамичког управљања. Припрема производње као део управљачког подсистема.

Практична настава: 

Прикупљање података у предузећима за прераду дрвета потребних за израду елабората који обухвата планирање, припрему и контролу производње одабраног производа.