+

Социологија

Шифра предмета: ТНПОД1105/2
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Наставници:

др Сретен M. Јелић

Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 2
Услов:

да студентима пружи потребна основна знања из области социологије и друштвених наука

располагање одговарајућим општим знањима, која ће им омогућити да лакше усвоје настав-но градиво у наредним годинама студија (пре свега из области економике шумарства, шумарске политике, трговине дрветом и организације и пословања у шумарству), као и да буду у стању да се снађу у друштвеним односима производње и промета роба и услуга.

Теоријска настава

 • Појам науке и задаци социологије
 • Настанак и развој науке у савременом друштву;
 • Појам, предмет и тешкоће дефинисања социологије;социологија и друге друштвене науке;
 • Посебне социологије.

Социолошке теорије и правци

 • Механицистичке, биологистичке, психологистичке и формално-социолошке теорије;
 • Функционализам, структурализам, марксистичка теорија и нова социологија.

Друштво и друштвене појаве

 • Настанак људског друштва, однос природе и друштва;
 • Социолошки појам човека, однос друштва и појединца и друштвене појаве;
 • Рад као централна друштвена категорија, подела рада, отуђење и разотуђење рада, рад и доколица;
 • Технологија као начин креативног преображаја света, хумана и нехумана технологија;
 • Индустријализација и њене последице.

Социјална екологија

 • Социјална екологија, социо-економски системи, еколошка свест и понашање;
 • Усклађивање еколошких и економских интереса.

Практична настава