+

Економија дрвне индустрије

Шифра предмета:
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Струковне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни (VI семестар)
Број ESPB: 7
Услов: општи услови

Оспособљавање студената за праћење и управљање трошковима производње намештаја и производа од дрвета као и основним показатељима њене ефикасности: продуктивношћу, економичношћу и рентабилношћу.

Располагање знањима за успешно решавање задатака и проблема у економској сфери производње намештаја и производа од дрвета.

Теоријска настава-предавања: Појам и предмет изучавања Економике дрвне индустрије. Место и значај дрвне индустрије у привреди Србије. Тржишно привређивање. Ресурси предузећа у дрвној индустрији (технолошки, енергетски, људски, финансијски, знање као ресурс,…). Појам производње и њене карактеристике у дрвној индустрији. Производне функције у дрвној индустрији. Трошкови. Појам, подела и распоред трошкова. Праћење и обрачун трошкова производње у преради дрвета и производњи намештаја. Методе калкулација трошкова производње најзначајнијих категорија производа од дрвета. Основна и обртна средства предузећа у дрвној индустрији.. Основни показатељи успешности пословања предузећа у дрвној индустрији. Принцип продуктивности, економичности и рентабилности (профитабилности).

Вежбе: Основни статистички показатељи и методе за праћење економских активности у дрвној индустрији. Економетријски модели производње намештаја и производа од дрвета. Основна средства. Амортизација и методи за израчунавање амортизационе квоте. Трошкови.Утицај степена коришћења капацитета на величину трошкова и прихода предузећа у дрвној индустрији. Утицај трошкова на пословно одлучивање. Калкулације трошкова. Принципи продуктивности, економичности и рентабилности.