+

Прерада дрвета на пиланама

Шифра предмета:
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Струковне студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 7
Услов:

Овладавање основним појмовима пиланске прераде дрвета. Упознавање са коришћењем сировине, као и са основним методима прераде. Упознавање са технологијом за пиланску прераду дрвета.

Стицање основних знања потребних за праћење и оперативно управљање производњом у пиланама.

Теоријска настава:

Стовариште трупаца: пријем сировине, мерењe, сортирање, чување и отпрема сировине на прераду. Пиљењe дрвета: основе примарног пињеља. Примарно пиљење дрвета: средства рада, транспорт… Секундарно пиљење изрезаних сортимената: рад на секундарном пиљењу, врсте машина и средства транспорта. Мерењe, сортирање и слагање грађе за парење и природно и техничко сушење. Припрема сировине за отпрему.

Практична настава: 

Вежбе су конципиране на практичним задацима. Припрема обловине: сортирање, класирање и припрема обловине за прераду; Прерада: операције примарног и секундарног пиљења, димензионисање сортимената по дебљини, ширини и дужини, придови, мерење грађе; На стоваришту резане грађе: сортирање и класирање резане грађе, припрему сложајева за парење и сушење. Практична настава: Практичан рад на мерењу искоришћења пиланске обловине и прикупљање података о радним машинама и уређајима.