+

Техничка механика

Шифра предмета: ТНПОД1206
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 8
Услов:

Оспособљавање студената да после одслушаног курса решавају проблеме из области Техничке механике који се јављају у пракси.

Способност студента да моделирају и решавају конкретне техничке проблеме, било да се ради о пројектовању у преради дрвета или раду разних машина. Стечена су основна знања за праћење наставе из предмета: Основи машинства, Својства дрвета, Унутрашњи транспорт, Машине и алати за обраду дрвета, Дрвне конструкције и Дрво у грађевинарству.

Теоријска настава:

 • Статика: аксиоми, силе, моменти, прорачун линијских носача
 • Отпорност материјала: основе анализе напона и анализе деформација, геометријске карактеристике пресека, напрезања гредног носача.
 • Кинематика: кинематика материјалне тачке, кинематика крутог тела .
 • Динамика: аксиоми и општи закони динамике, динамика материјалне тачке, динамика равног кретања крутог тела.
 • Хидраулика: општи појмови, хидростатика, хидраулика, општи закони механике флуида.

Практична настава: 

Рачунске вежбе:

 • Статика: вектори, векторски и скаларни производ вектора, момент спрега, систем сила са заједничком нападном тачком, редукциони момент, систем сила без заједничке нападне тачке, линијски и решеткасти носачи у равни, реакције веза, дијаграми пресечних сила.
 • Отпорност материјала: врсте стања напона, Кошијеве једначине, врсте стања деформација, Хуков закон, тежиште, моменти инерције, аксијално напрезање, право и косо чисто савијање, ексцентричан притисак, савијање силама, торзија, сложено напрезање.
 • Кинематика: трајекторија, брзина и убрзање тачке, закон пута, кинематички дијаграми, специјалне врсте кретања, брзина и убрзање тачке при ротацији око непокретне осе и при равном кретању, тренутни центар брзине, правило о пројекцијама брзине, механизми.
 • Динамика: динамика материјалне тачке, примена општих закона динамике, динамика крутог тела, средиште маса и моменти инерције масе, диференцијалне једначине кретања.
 • Хидраулика: хидростатички притисак на затворену површ, Архимедов закон, примена једначине континуитета, примена Бернулијеве и Торичелијеве једначине. ДОН –

графички радови:

 • графички рад из Статике: статички прорачун линијског носача у равни
 • графички рад из Отпорности материјала: прорачун геометријских карактеристика равних пресека (тежиште и моменти инерције)