+

Mašine i alati za obradu drveta

Šifra predmeta: TNPOD3517/1
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Uslov: Nema

Osposobljavanje studenata da, nakon odslušanog kursa i provere znanja, mogu da prate nastavu iz tehnoloških predmeta.

Sticanje znanja i veština i osposobljavanje budućih stručnjaka ѕa rešavanje problema vezanih za poznavanje eksploatacionih mogućnosti i načina rada mašina i reznog alata.

Teorijska nastava: 

Podela mašina i reznog alata za obradu drveta. Materijali za izradu alata. Vrste alata. Postojanost alata. Priprema reznog alata za obradu drveta. Osnovi i karakteristike mašinskih sistema za obradu drveta. Elementi i mehanizmi mašina za obradu drveta. Temeljenje i montaža mašina. Mašine i alati za obradu drveta rezanjem: rasecanjem, glodanjem, rendisanjem, struganjem, bušenjem, brušenjem, sečenjem (odsecanjem), prosecanjem, isecanjem i probijanjem. Mašine i alati za obradu drveta deformacijom.

Praktična nastava će biti obavljena u tri preduzeća za ciljem upoznavanja rada mašina za pripremu i održavanje reznog alata, mašina u primarnoj i finalnoj preradi drveta. U okviru terenske nastave organizuje se poseta Sajmu nameštaja u Beogradu gde se studenti upoznaju sa novim proizvodnim programima proizvođača mašina i opreme. Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: Složeni vidovi obrade drveta. Eksperimentalno određivanje snage rezanja pri mehaničkoj obradi drveta rezanjem. Ispitivanje geometrijske tačnosti rada mašina u laboratoriji, ispitivanje režima obrade na mašinama, upoznavanje sa delovima mašina. Klasifikacija reznog alata za obradu drveta. Snimanje parametara reznog alata. Merenje zatupljenosti reznog alata. Alati za oštrenje reznih alata. Snimanje karakteristika oblika tocila. Mašine za oštrenje reznih alata. Elementi i delovi mašina. Prenosnici. Temeljenje mašina. Mašine i alati za obradu drveta rezanjem: rasecanjem, glodanjem, rendisanjem, struganjem, bušenjem, brušenjem, sečenjem (odsecanjem), prosecanjem, isecanjem i probijanjem. Mašine i alati za obradu drveta deformacijom.