+

Nacrtna geometrija sa tehničkim crtanjem

Šifra predmeta: TNPOD1209/1
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: Nema

Cilj ovog predmeta je da student razvije sposobnost shvatanja i poimanja trodimenzionalnog prostora koristeći crtež u istraživanju geometrijskih oblika, da nauči preciznost prikazivanja i sagledavanja, kao i da odgovarajućom geometrijskom analizom stvori u svesti potpunu prostornu predstavu o oblicima prikazanim na crtežu. Student bi time bio osposobljen, u oviru svoje struke za izučavanje svih projektantskih predmeta. Cilj predmeta je i sticanje novih znanja o standardima tehničkog crtanja koji se odnose na ortogonalne projekcije, preseke, kotiranje i tolerancije delova, kao i na izradu tehničke dokumentacije detalja i sklopova nameštaja.

Osposobljen student da sagledava prostor i predmete u njemu u tri dimenzije i da ih grafički predstavi u dvodimenzionalnoj ravni, aksonometriji i perspektivi. Saznanja stečena tokom kursa omogućavaju studentima uspešno uključivanje u programe stručnih predmeta čime se osposobljavaju za sveobuhvatno i kreativno bavljenje inženjerskim problemima.

Teorijska nastava: 

Tehničko pismo i formati papira. Vrste linija i njihovo korišćenje, osnovne geometrijske konstrukcije, razmere, neka pravila za pisanje u tehnici i nauci, previjanje formata papira, radionički crteži, sastavnice i zaglavlja. Upoznavanje sa pojmom tolerancija, tolerancijskim poljem i naleganjima. Pojam i vrste projiciranja. Ortogonalna projekcija. Osnovna geometrijska tela i oblici u ortogonalnoj projekciji. Predstavljanje predmeta u kosoj projekciji. Transformacija i rotacija.Prikazivanje predmeta u aksonometriji. Crtanje i označavanje preseka zadatog predmeta. Kotiranje, standardi, osnove i vrste kotiranja. Perspektivni prikaz predmeta. Osnovni elementi perspektive na primerima frontalne perspektive. Perspektiva sa ugla.

Praktična nastava: 

Rešavanje zadataka i problema u vezi sa sadržajem teorijske nastave u okviru vežbi i provera stečenog znanja kroz dva kolokvijuma. Metodske jedinice za vežbe prate teorijsku nastavu.