+

Osnovi mašinstva

Šifra predmeta:
Studijski program: Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP)
Vrsta i nivo studija: Strukovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Dolazak na predavanja i vežbe.

Upoznavanje sa termodinamičkim procesima koji su prisutni u preradi drveta, osnovnim elementima mašina i uređaja koji se koriste u drvnoj industriji, njihovim elementarnim proračunom, kao i hidraulikom i pneumatikom koja je prisutna kod pomenutih mašina.

Poznavanje termodinamičkih procesa, karakteristika delova mašina i uređaja koji se koriste u drvnoj industriji.Ovladavanje osnovama proračuna radi pravilnog izbora uređaja i opreme, i upoznavanje sa pravilnim održavanjem delova tokom eksploatacije.

Teorijska nastava: 

Prostiranje toplote. Proizvodnja tehnološke pare u kotlu. Delovi i oprema kotla. Vlažan vazduh: parametri i osnovni procesi.Toplotna pumpa. Kompresor i razvod komprimovanog vazduha. Osnovi pneumatike i primena pneumatike u drvnoj industriji. Ventilatori: vrste i primena u drvnoj industriji. Osnovi hidraulike i primena hidraulike u drvnoj industriji. Standardi i tolerancije. Radni i kritični naponi, stepen sigurnosti. Mašinski materijali. Mašinski elementi. Postupci izrade mašinskih elemenata: rezanjem i plastičnim deformisanjem.

Praktična nastava: 

Vežbe obuhvataju zadatke iz pomenutih oblasti teoretske nastave, uputstva, konsultacije i pregled elaborata. Praktična nastava: „Kompresor, skladištenje, razvod i korišćenje komprimovanog vazduha“, „Prepoznavanje mašinskih elemenata i njihove funkcije“. Terenska nastava „Kotlovsko postrojenje. Hidraulika i pneumatika kod mašina za preradu drveta. Elementi mašina i uređaja u preradi drveta“.