+

Сарадња

СТРAТEШКA ПAРТНEРСТВA

Универзитети, факултети, институти:

Институциje:

 • Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Урбaнистички зaвoд, Зaвoд зa зaштиту спoмeникa културe, Зaвoд зa зaштиту прирoдe Србије.

Организације и удружења:

 • ECLAS – European Council of Landscape Architecture Schools

 • ELASA – European Landscape Architecture Student Association

 • IFLA Europe – European Region International Federation of Landscape Architects;

 • IOBC-EPRS – International Organization for Biological Control-East Palearctic Regional Section

 • ХУА – Хрватска удруга за арборикултуру

 • Крajинскa aрхитeктурa из Љубљaнe

 • Удружење пејзажних архитеката Србије

 • Удружење за пејзажну хортикултуру Србије

 • Инжењерска комора Србије

 • Интернационално удружење за геометрију и графику (ИСГГ)

 • Српско удружење за геометрију и графику (СУГИГ)

Aктивни смo и нa мeђунaрoднoм плaну, прeвaсхoднo крoз Eврoпски сaвeт шкoлa пejзaжнe aрхитeктурe (ECLAS), чиjи смо aктивни члaн. Истo тaкo, нaши нaстaвници и сaрaдници oбaвљajу висoкe дужнoсти или су aктивни члaнoви у рaзличитим мeђунaрoдним институциjaмa и тeлимa, мeђу кojимa су Eврoпскa фeдeрaциja пejзaжних aрхитeкaтa (IFLA Europe), Meђунaрoднa фeдeрaциja пejзaжних aрхитeкaтa (IFLA) и Meђунaрoднo удружeњe зa хoртикултурaлну нaуку (ISHS). Нaши студeнти су вeoмa aктивни у Eврoпскoм удружeњу студeнaтa пejзaжнe aрхитeктурe (ELASA). У Бeoгрaду су били и дoмaћини, a у инoстрaнству су учeствoвaли у рaзличитим aктивнoстимa. У склaду сa пoлитикoм Фaкултeтa, нaши студeнти су oхрaбрeни дa чeстo кoристe мoгућнoсти мeђунaрoднe рaзмeнe студeнaтa. slike

Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру био је и део трогодишњег ТЕMPUS LENNE пројекта (2005‒2009), чији циљ је био формирање структуре и садржаја двогодишњег Мастер програма – Планирања и управљање. Руководилац пројекта била је проф. др Јасминка Цвејић.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

 • ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД”, Београд, Услуге здравственог прегледа биљака, наруџбеница број 96 од 16. 9. 2016. год. Руководилац: проф. др Милка Главендекић.
 • ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД” Београд, Пројекат анализе здравственог стања три стабла копривића са препоруком мера неге, број прихваћене понуде 01-1014/2 од 13. 11. 2015. год. Руководилац: проф. др Милка Главендекић.
 • Ј.П. ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, Пожаревац, Израда анализе здравственог стања стабала на локацији „Градског парка” и „Сунчаног парка” са пројектом реконструкције, број јавне набавке НМВ 1.2.131/2015, од 10. 12. 2015. године, Сунчани парк – пројекат број 01-1560/2, Градски парк ‒ пројекат број 01-1560/3, април, 2016. Руководилац: проф. др Милка Главендекић.
 • Студија заштите ‒ Споменик природе „Липовичка шума ‒ Дуги рт”. Руководиоци: проф. др Ненад Ставретовић, Драгана Остојић и Ана Вуковић.
 • Главни пројекат расадника за производњу садница за рекултивацију депонија ТЕ „Никола Тесла” у Обреновцу, 2011. Руководилац: проф. др Ненад Ставретовић.
 • КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БУДВА”, Будва, Преглед здравственог стања украсних биљака у дрворедима на јавним зеленим површинама, Уговор број 6984/1 од 31. 8. 2010. године. Руководилац: проф. др Милка Главендекић.
 • Студија заштите ‒ Споменик природе „Обреновачки Забран”, 2010. Руководиоци: проф. др Ненад Ставретовић и Милена Лазаревић.
 • Студија заштите ‒ Споменик природе „Звездарска шума”, 2010. Руководиоци: проф. др Ненад Ставретовић и Марија Трикић.
 • ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ Р. СРБИЈЕ, Београд, Преглед заштићеног стабла „Шам дуд” у Пећкој патријаршији заједно са Бодо Сиегерт (Bodo Siegert), oвлашћеним стручњаком за неговање и статику дрвећа. Уговор број 02-2293/3 од 24. 9. 2010. Руководилац: проф. др Милка Главендекић.
 • Студија оцене постојећег стања квалитета биљног материјала парковске површине „Мали парк” у Обреновцу, 2007. Руководилац: проф. др Ненад Ставретовић.
 • Студија оцене постојећег стања квалитета биљног материјала Централног трга у Обреновцу, 2007. Руководилац: проф. др Ненад Ставретовић.
 • Студија оцене стања дрворедних садница ужег центра Обреновца, 2007. Руководилац: проф. др Ненад Ставретовић.
 • Просторни план општине Кладово. Тема: Природне карактеристике општине Кладово; Стратегија заштите природе и ресурса; Природа општине Кладово – системи и вредности, Концепција развоја (заштита природе и природних ресурса); Смернице планске разраде (правила и пропозиције); Мере и инструменти за остваривање интегралне заштите природе и природних ресурса приоритетни пројекти), 2006, Кладово. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.
 • Студија оправданости оснивања расадника за производњу садница за рекултивацију депонија пепела и шљаке ТЕ „Никола Тесла” у Обреновцу, 2005. Руководилац: проф. др Ненад Ставретовић.
 • Главни пројекат уређења зелених површина ‒ дрвореда у Костолцу, Термоелектрана Костолац, 2004. Руководилац: проф. др Љиљана Вујковић.
 • Consultant on Training program for gardening and green area planning, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), OPTO International AB, Topola Rural Development Program, Serbia, 2004. Руководилац: проф. др Ненад Ставретовић.
 • Consultant on Training program for green sportfields maintenance, Swedish International Development Cooperation Agency (Sida), OPTO International AB, Topola Rural Development Program, Serbia, 2004. Руководилац: проф. др Ненад Ставретовић.
 • Consultancy services as the Dessigner for the Landscaping for of the Area around the Karadjordjes barracks International Development Cooperation Agency (Sida), OPTO International AB, Topola Rural Development Program, Serbia, 2004. Руководилац: проф. др Ненад Ставретовић.
 • Просторни план посебне намене за Парк природе „Голија”, Заштита и унапређење предела Парка природе Голија, Тема II: Шуме и шумарство у Парку природе, Центар за планирање ‒ ЦЕП, 2003–2004, Београд. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.
 • Ј.П. „ВОЈВОДИНАШУМЕ“, Пројекат: „Упоредна проучавања диверзитета зглавкара у заштићеним шумама подручја Обедске баре и привредним шумама у околини”, Уговор број 01-2800/1 од 07.05. 2003. Руководилац: проф. др Милка Главендекић.
 • Идејни пројекат пејзажно-архитектонског уређења П.К. „Цементара”, 2002–2003, Пљевља. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА САРАДЊА

Идејни пројекат пејзажног уређења порте цркве св. Илије и цркве брвнаре у Вранићу, град Београд, Секретаријат за културу, Београд, јун 2014. Руководилац: др Невена Васиљевић.

Стратегија просторног развоја Републике Србије, студијско-аналитичке основе стратегије просторног развоја Републике Србије, вредности предела и физичке структуре насеља Србије као елементи културе и идентитета. Агенција за просторно планирање, Министарство за заштиту животне средине и просторни развој Републике Србије, 2008–2009. Руководилац: мр Невена Васиљевић.

Типологија предела Београда за потребе примене Европске конвенције о пределима, градски Секретаријат за заштиту животне средине, Београд, 2008. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.
Главни пројекат адаптације и санације Пионирског парка у Београду, град Београд, 2007–2008. Руководилац: проф. др Љиљана Вујковић.

Главни пројекат адаптације и санације Градског парка у Земуну, град Београд, 2007. Руководилац: проф. др Љиљана Вујковић.

Зелена регулатива Београда, Јавно урбанистичко предузеће „Урбанистички завод Београд”, градски Секретаријат за заштиту животне средине, Београд, 2006–2008. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.

Просторне основе за заштиту предела очуваних природно-историјских вредности на територији Београда у складу са Европском конвенцијом о пределима, град Београд, 2006–2007. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.
Пројекат реконструкције јавног зеленила централног дела Београда у циљу еколошке ревитализације и очувања природних, културно-историјских, просветних и естетских вредности града, Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине републике Србије, Београд, 2003. Руководилац: проф. др Небојша Анастасијевић.
Генерални урбанистички план Београда 2021. Систем зелених површина и заштита природе и природних добара, јавно урбанистичко предузеће „Урбанистички завод Београд”, 2001‒2003. Руководилац: проф. др Јасминка Цвејић.

ПРИЈАТЕЉИ ОДСЕКА