+

Институт за пејзажну архитектуру

Институт је организован као научноистраживачка и стручна организациона јединица Шумарског факултета, са центрима и лабораторијама за организовање и извођење истраживачког рада и повезивање са наставом, као и за остваривање других облика рада.

Институт чине наставници, сарадници, научни радници и лаборанти запослени на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру. У раду Института и реализацији научноистраживачких и стручних пројеката учествују и студенти.

Институтом руководи управник, кога именује декан на предлог Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру, на период од 3 године. Управник Института координира радом и организује активности.

У Институту се обављају следећи послови:
Реализација основних, развојних и примењених истраживања из делатности Факултета, реализација научноистраживачких и стручних пројеката, пружање стручне и научне помоћи предузећима и другим правним лицима, усавршавање научних метода и техника, организовање курсева, семинара и симпозијума и иновација знања, организовање студената за учешће у научноистраживачком раду, као и друге делатности у складу са Статутом и другим општим актима Факултета.

У оквиру Института формиране су радне целине, центри и лабораторије за обављање мултидисциплинарног научноистраживачког и стручног рада у складу са Статутом Факултета.

Институт у свом саставу садржи:

1. Радне целине

  • научноистраживачка делатност
  • сарадња са привредом и стручна делатност
  • перманентна едукација

2. Центри

  • за производњу украсних биљака
  • за пејзажно пројектовање и планирање

3. Лабораторије

  • лабораторија за културу ткива

  • семенска лабораторија

  • лабораторија за хемотаксономију

  • пластеник у функцији лабораторије
  • расадник

Управник Института
др Мирјана Тешић