+

Svojstva drveta

Šifra predmeta: TNPOD2311
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 9
Uslov: Odslušan ispit iz anatomije i hemije drveta

Ovladavanje znanjima o osnovnim fizičkim i mehaničkim svojstvima drveta, greškama koje nastaju na drvetu i upotrebi važnijih domaćih vrsta drveta.

Svojstva drveta su fundamentalna naučna disciplina u kojoj studenti stiču znanja o osnovnim svojstvima drveta, kao organskog, anizotropnog i heterogenog materijala, a u cilju razvoja industrije nameštaja i proizvodnje ostalih proizvoda od drveta.

Teorijska nastava: 

Uvodno predavanje. Osnovne vrste drveta u šumskom fondu Srbije. Mesto i značaj nauke o svojstvima drveta. Delovi stabla, osnovni izgled, modifikacije i spoljašnje karakteristike debla.Građa drveta. Makroskopska i mikroskopska građa drveta. Submikroskopska građa drveta. Osnove hemijske građe drveta. Vlažnost drveta. Gustina drveta. Utezanje i bubrenje drveta. Anizotropija utezanja i bubrenja drveta. Toplotna svojstva drveta. Mehanička svojstva drveta. Greške drveta. Svojstva i upotrebljivost domaćih industrijski vrsta drveta.

Praktična nastava: 

Uvodni čas. Upoznavanje studenta sa obavezama u toku slušanja kursa. Delovi stabla, osnovni izgled i modifikacije. Određivanje spoljašnjih karakteristika debla. Građa drveta. Upoznavanje sa makroskopskom i mikroskopskom građom drveta. Načini merenja i istraživanja makroskopskih pokazatelja (određijivanje širine prstena prirasta, učešća zone kasnog drveta i dr.). Vlažnost drveta. Gustina drveta. Određivanje utezanja/bubrenja drveta i prida na utezanje. Provera znanja – Test 1. Toplotna svojstva drveta. Rad u laboratoriji – eksperimentalno određivanje osnovnih fizičkih svojstava drveta. Mehanička svojstva drveta. Rad u laboratoriji – eksperimentalno određivanje osnovnih mehaničkih svojstava drveta. Greške drveta . Determinisanje osnovnih domaćih vrsta drveta i definisanje njihovih svojstava i upotrebljivosti. Provera znanja – Test 2.