+

Poznavanje materijala

Šifra predmeta: TNPOD2312
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 9
Uslov:

Upoznavanje studenata sa veoma važnom ulogom pomoćnih materijala u preradi drveta kao i osposobljavanje studenata da posle završenog kursa i provere znanja samostalno koriste ove materijale u cilju uspešne proizvodnje u preradi drveta

U potpunosti ispunjen postavljeni cilj predmeta

Teorijska nastava: 

Teorijska nastava: Važnost i uloga pomoćnih materijala u preradi drveta, tehnologija vode, rastvarači, masti i ulja, maziva, kaučuk i guma, plastične mase, metali, staklo, brusni materijal, tekstil i koža, adhezivi i adhezivne veze: istorijat i značaj adheziva, poboljšano korišćenje drveta lepljenjem, definicija i terminologija, klasifikacija adheziva prema poreklu, načinu nanošenja i načinu očvršćavanja, adhezivi prirodnog, polusintetskog i sintetskog porekla:dobijanje, svojstva, prednosti i mane, svojstva drveta važna za adheziju, kvalitet adhezivne veze, pregled primene adheziva u primarnoj i polufinalnoj preradi, premazi: tehnologija boja, sušiva ulja, firnis i lakovi.

Praktična nastava:

Praktična nastava: Tehnologija vode: utvrđivanje tvrdoće vode uparavanjem i rastvorom EDTA (komplekson 3), organskih materija u vodi, utroškom kalijumpermanganata; Određivanje: vlage drveta destilacijom, viskoziteta ulja pomoću Englerovog viskozimetra, tačke omekšavanja pomoću prstena i kugle, tačke zapaljivosti po Penski-Martensu, jodnog i kiselinskog broja; Adhezivi: određivanje sadržaja suve supstance, viskoziteta Fordovim levkom, pH vrednosti kupovnog, pripremljenog i očvrslog lepka, tolerancije vode-rastvorljivosti veziva u vodi, gustine veziva i slobodnog formaldehida u vezivu, vremena želiranja, smicajne čvrstoće u sloju veziva; Boje i lakovi: Dobijanje boje beta naftol oranž; Premazi: Dobijanje kolofonijskog laka. Poseta „Toplani“ i snimanje načina omekšavanja vode, poseta „Pituri“ i upoznavanje sa tehnologijom boja i lakova.