+

Својства дрвета

Шифра предмета: ТНПОД2311
Студијски програм: Технологије намештаја и производа од дрвета
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 9
Услов: Одслушан испит из анатомије и хемије дрвета

Овладавање знањима о основним физичким и механичким својствима дрвета, грешкама које настају на дрвету и употреби важнијих домаћих врста дрвета.

Својства дрвета су фундаментална научна дисциплина у којој студенти стичу знања о основним својствима дрвета, као органског, анизотропног и хетерогеног материјала, а у циљу развоја индустрије намештаја и производње осталих производа од дрвета.

Теоријска настава: 

Уводно предавање. Основне врсте дрвета у шумском фонду Србије. Место и значај науке о својствима дрвета. Делови стабла, основни изглед, модификације и спољашње карактеристике дебла.Грађа дрвета. Макроскопска и микроскопска грађа дрвета. Субмикроскопска грађа дрвета. Основе хемијске грађе дрвета. Влажност дрвета. Густина дрвета. Утезање и бубрење дрвета. Анизотропија утезања и бубрења дрвета. Топлотна својства дрвета. Механичка својства дрвета. Грешке дрвета. Својства и употребљивост домаћих индустријски врста дрвета.

Практична настава: 

Уводни час. Упознавање студента са обавезама у току слушања курса. Делови стабла, основни изглед и модификације. Одређивање спољашњих карактеристика дебла. Грађа дрвета. Упознавање са макроскопском и микроскопском грађом дрвета. Начини мерења и истраживања макроскопских показатеља (одређијивање ширине прстена прираста, учешћа зоне касног дрвета и др.). Влажност дрвета. Густина дрвета. Одређивање утезања/бубрења дрвета и прида на утезање. Провера знања – Тест 1. Топлотна својства дрвета. Рад у лабораторији – експериментално одређивање основних физичких својстава дрвета. Механичка својства дрвета. Рад у лабораторији – експериментално одређивање основних механичких својстава дрвета. Грешке дрвета . Детерминисање основних домаћих врста дрвета и дефинисање њихових својстава и употребљивости. Провера знања – Тест 2.