+

Tehnička mehanika

Šifra predmeta: TNPOD1206
Studijski program: Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne strukovne studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Osposobljavanje studenata da posle odslušanog kursa rešavaju probleme iz oblasti Tehničke mehanike koji se javljaju u praksi.

Sposobnost studenta da modeliraju i rešavaju konkretne tehničke probleme, bilo da se radi o projektovanju u preradi drveta ili radu raznih mašina. Stečena su osnovna znanja za praćenje nastave iz predmeta: Osnovi mašinstva, Svojstva drveta, Unutrašnji transport, Mašine i alati za obradu drveta, Drvne konstrukcije i Drvo u građevinarstvu.

Teorijska nastava:

 • Statika: aksiomi, sile, momenti, proračun linijskih nosača
 • Otpornost materijala: osnove analize napona i analize deformacija, geometrijske karakteristike preseka, naprezanja grednog nosača.
 • Kinematika: kinematika materijalne tačke, kinematika krutog tela .
 • Dinamika: aksiomi i opšti zakoni dinamike, dinamika materijalne tačke, dinamika ravnog kretanja krutog tela.
 • Hidraulika: opšti pojmovi, hidrostatika, hidraulika, opšti zakoni mehanike fluida.

Praktična nastava: 

Računske vežbe:

 • Statika: vektori, vektorski i skalarni proizvod vektora, moment sprega, sistem sila sa zajedničkom napadnom tačkom, redukcioni moment, sistem sila bez zajedničke napadne tačke, linijski i rešetkasti nosači u ravni, reakcije veza, dijagrami presečnih sila.
 • Otpornost materijala: vrste stanja napona, Košijeve jednačine, vrste stanja deformacija, Hukov zakon, težište, momenti inercije, aksijalno naprezanje, pravo i koso čisto savijanje, ekscentričan pritisak, savijanje silama, torzija, složeno naprezanje.
 • Kinematika: trajektorija, brzina i ubrzanje tačke, zakon puta, kinematički dijagrami, specijalne vrste kretanja, brzina i ubrzanje tačke pri rotaciji oko nepokretne ose i pri ravnom kretanju, trenutni centar brzine, pravilo o projekcijama brzine, mehanizmi.
 • Dinamika: dinamika materijalne tačke, primena opštih zakona dinamike, dinamika krutog tela, središte masa i momenti inercije mase, diferencijalne jednačine kretanja.
 • Hidraulika: hidrostatički pritisak na zatvorenu površ, Arhimedov zakon, primena jednačine kontinuiteta, primena Bernulijeve i Toričelijeve jednačine. DON –

grafički radovi:

 • grafički rad iz Statike: statički proračun linijskog nosača u ravni
 • grafički rad iz Otpornosti materijala: proračun geometrijskih karakteristika ravnih preseka (težište i momenti inercije)