+

Istorijat

Na inicijativu tadašnjeg dekana Šumarskog fakulteta prof. dr Milutina Kneževića i prof. dr Dušana Oreščanina, koji je u to vreme obavljao dužnost pomoćnika ministra privrede NR Srbije za oblast drvne industrije, 10. septembra 1956. godine Savet Šumarskog fakulteta usvojio je Statut Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kojim su formirana dva odseka:

 • Šumarski odsek i
 • Drvno-industrijski odsek.

Nakon toga Statut Šumarskog fakulteta zvanično je potvrdila Skupština Narodne Republike Srbije 12. oktobra 1956. godine pa se taj datum slavi kao dan osnivanja Drvno-industrijskog odseka.

Osnivanjem Drvno-industrijskog odseka, prvog na šumarskim fakultetima u bivšoj Jugoslaviji, proizašlo je iz potrebe za stručnjacima visoke spreme u drvnoj industriji, koja se naglo razvijala i zapošljavala stručnjake opšteg šumarstva koji ipak nisu bili dovoljno stručno osposobljeni za obavljanje složenih poslova u okviru drvno-industrijskih procesa.

Odluku o formiranju Drvno-industrijskog odseka podržalo je i tadašnje strukovno Udruženje proizvođača drveta i drvnih proizvoda NR Srbije, o čemu svedoči dopis sekretara ovog udruženja inž. Dušana Goldnera br.542 od 22. 10. 1956. godine.

Nakon završetka svih proceduralnih radnji Uprava Šumarskog fakulteta je na svojoj sednici od 21. novembra 1956. godine donela odluku o otpočinjanju nastave i na Drvno-industrijskom odseku po istom nastavnom planu po kome se već izvodila nastava na prvoj godini Odseka za šumarstvo, s tim da se opredeljivanje studenata na Drvno-industrijski odsek moglo obaviti do kraja zimskog semestra školske 1956/57. godine. U istoj odluci Uprava Fakulteta je zadužila prodekana za nastavu i Nastavnu komisiju da izvrše odgovarajuće promene u okviru postojećeg nastavnog plana u prvoj i drugoj godini studija kako bi se uskladio nastavni proces na oba odseka.

U to vreme Šumarski fakultet je raspolagao skromnim učioničkim i vežbaoničkim prostorom: svega 4 predavaonice i 8 vežbaonica. Ipak to nije bila prepreka da se uz odgovarajuću organizaciju obavlja nastava na oba odseka.

Odlukom o izmenama i dopunama Statuta iz 1956. godine donetoj 4. januara 1960. godine na Šumarskom fakultetu se osniva 5 odseka:

 • Šumarski odsek,
 • Odsek za mehaničku preradu drveta,
 • Odsek za hemijsku preradu drveta,
 • Odsek za ozelenjavanje naselja i
 • Odsek za eroziju i bujice.

Statutom iz 1966. godine utvrđeno je da se jedinstvena četvorogodišnja nastava, kao i poslediplomska nastava, obavlja na četiri odseka i to:

 • Odsek za šumarstvo,
 • Odsek za drvnu industriju,
 • Odsek za hortikulturu i
 • Odsek za eroziju i melioracije.

Statutom iz 1973.godine odseci postaju samoupravni instituti i to:

 • Institut za šumarstvo,
 • Institut za preradu drveta,
 • Institut za pejzažnu arhitekturu i
 • Institut za vodoprivredu erozionih područja.

Statutom od 5. aprila 1988. godine Fakultet je jedinstvena organizacija koja obavlja nastavnu i naučnoistraživačku delatnost. U okviru nastavne delatnosti daje VIII-1 i VIII-2 stepen stručne stručne spreme, za šta se brinu četiri odseka i to:

 • Odsek za šumarstvo,
 • Odsek za obradu drveta,
 • Odsek za pejzažnu arhitekturu i
 • Odsek za zaštitu od erozije.

Naučnoistraživačka delatnost obuhvata fundamentalna, razvojna i primenjena istraživanja.

Statutom iz 1994. godine Fakultet čine četiri Odseka i to:

 • Odsek za šumarstvo,
 • Odsek za obradu drveta,
 • Odsek za pejzažnu arhitekturu i
 • Odsek za zaštitu od erozije.

Ovakva organizacija Fakulteta i nazivi odseka trajali su do 2002. godine, kada su Statutom iz 2002. godine promenjeni nazivi dva odseka dok je organizaciona struktura ostala ista, a sačinjavali su je:

 • Odsek za šumarstvo,
 • Odsek za preradu drveta,
 • Odsek za pejzažnu arhitekturu i
 • Odsek za zaštitu od erozije i uređenje bujica.

Prateći savremene potrebe drvno-industrijske struke za obrazovanjem kadrova koji pored bazičnih znanja treba da raspolažu i određenim usko stručnim i specijalističkim znanjima Komisija za akreditaciju Odseka za preradu drveta je svojim dopisom br. 10511/11 od 7. 12. 2012. godine predložila Veću Odseka za preradu drveta da se dotadašnji naziv Odsek za preradu drveta promeni u Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta. U obrazloženju za promenu naziva odseka Komisija navodi:

 • novopredloženim nazivom pokrivaju se delatnosti iz klasifikacijske oblasti 16 (Zakon o klasifikaciji delatnosti Republike Srbije): Prerada drveta i proizvodi od drveta, kao i klasifikacijske oblasti broj 31: Nameštaj i ostali proizvodi;
 • novopredloženi naziv Odseka u potpunosti odražava stvarno stanje u pogledu izlaznih poslova za koje se školuju inženjeri na ovom odseku kao i poslova kojima se oni bave u praksi.

Promenjeni naziv Odseka kao i novi Studijski program tehnologija, menadžmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta u potpunosti su zadovoljavali kriterijume multidisciplinarnosti, što predstavlja jedan od osnovnih principa na kojima treba da se zasnivaju savremeni studijski programi.

Nakon usvajanja predloga Komisije za akreditaciju od strane Veća Odseka za preradu drveta isti je usvojen i na sednici Nastavno-naučnog veća Šumarskog fakulteta od 27. 12. 2012. godine (odluka br. 11179/1).
Izmenama i dopunama Statuta Šumarskog fakulteta iz 2013. godine br. 01-627/1 od 24. 1. 2013. godine dotadašnji naziv Odsek za preradu drveta menja se i on postaje Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta. U tom smislu Fakultet od 2013. godine čine četiri odseka i to:

 • Odsek za šumarstvo,
 • Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta,
 • Odsek za pejzažnu arhitekturu i
 • Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Hronologija razvoja Odseka u proteklih 60 godina jasno pokazuje dinamičnost njegovog razvoja, koja je bila uslovljena praćenjem potreba industrije, s jedne strane, i trendova u nauci o drvnoj struci u zemlji i u svetu, s druge strane. Pri tom, dinamičnost promena na ovom odseku u značajnoj meri je uticala i na pokretanje promena i na drugim odsecima i Šumarskom fakultetu u celini.