+

Шумарство и заштита природе

Мисија и визија

На сва три нивоа студирања (основне, мастер и докторске студије) константно усавршавамо наставу, примењујући савремене методе и практична решења биолошких, техничких, организационих и економских наставних дисциплина из области шумарства, екологије и заштите животне средине. Резултате научних истраживања презентујемо у научним часописима и скуповима у земљи и иностранству.

Одсек за шумарствo и заштиту природе посвећен је константном јачању репутације и очувању традиције коју Шумарски факултет има у земљи и иностранству.

Циљеви

Циљ нашег студијског програма је да студенти кроз теоријску и практичну наставу стекну знања, способност и вештину да буду оспособљени за индивидуалан и тимски рад који подразумева послове инжењера у области шумарства у јавним предузећима (Србијашуме и Војводинашуме), научно-истраживачким организацијама (институтима), националним парковима, заводима за заштиту природе, инспекцијским службама и образовним установама (факултетима, средњим и основним школама).

Стратегија

Основни стратешки задатак Одсека за шумарство и заштиту природе је едуковање студената за потребе шумарства као привредне гране у циљу економског развоја друштва уз поштовање принципа заштите природе. Стратегија шумарства Србије је повећање површине под шумама са садашњих 29,1% на 41%, а све то у функцији економског развоја и здравије животне средине. Стратегија развоја Одсека за шумарство и заштиту природе у образовању и науци у наредном периоду се огледа у следећем: усавршавање студијских програма основних, мастер и докторских студија; сарадња са шумарским факултетима и институтима у иностранству, перманентно усавршавање наставног кадра и презентовање резултата научних истраживања у научним часописима и скуповима у земљи и иностранству.

Наставници и сарадници

Виолета Бабић

Редовни професор

Љиљана Кеча

Редовни професор