+

Misija i vizija

Misija

Misija Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu jeste obrazovanje i osposobljavanje studenata znanjem i veštinama iz šire oblasti šumarstva (šumarstvo; tehnologije, menadžment i dizajn nameštaja i proizvoda od drveta; pejzažna arhitektura i hortikultura; ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa). Misiju ostvarujemo sledeći tradiciju dugu preko 96 godina, poštujući različitost i slobodu mišljenja, implementirajući savremene ideje, naučna i tehnološka dostignuća, u cilju  kontinuiranog razvoja srpskog društva i regiona, na dobrobit svih pojedinaca.

Vizija

Viziju zasnivamo na liderskoj poziciji koju Šumarski fakultet, kao deo Univerziteta u Beogradu, ima među visokoškolskim ustanovama u široj oblasti šumarstva, u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Kako bi ostvario svoju viziju, Fakultet je trajno opredeljen za unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada, što omogućuje uključivanje u jedinstveni sistem evropskog  visokog obrazovanja.

Fakultet kontinuirano sprovodi kontrolu kvaliteta nastave čime se poboljšavaju pedagoške sposobnosti nastavnika i saradnika.  Svakih pet godina nastavni planovi i programi su podložni procesu akreditacije, na osnovu uspešnosti njihove realizacije u prethodnom periodu i sa aspekta potreba struke i nauke. Sopstvenom izdavačkom delatnošću Fakultet obezbeđuje udžbeničku literaturu za svoje studente i utiče na razvoj naučne i stručne misli kroz izdavanje časopisa čiji je osnivač.

Realizacijom domaćih i međunarodnih projekata Fakultet teži održavanju i uspostavljanju novih partnerskih veza sa državnim i privrednim organizacijama i univerzitetima širom sveta. Realizaciojom terenske nastave studenata i obukom stučnog kadra, u okviru nastavnih baza koje poseduje, Fakultet teži da poveća učešće praktične nastave u procesu obrazovanja.