+

Мисија и визија

Мисија

Мисија Шумарског факултета Универзитета у Београду јесте образовање и оспособљавање студената знањем и вештинама из шире области шумарства (шумарство; технологије дрвета; пејзажна архитектура и хортикултура; еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса). Мисију остварујемо следећи традицију дугу преко 100 година, поштујући различитост и слободу мишљења, имплементирајући савремене идеје, научна и технолошка достигнућа, у циљу  континуираног развоја српског друштва и региона, на добробит свих појединаца.

Визија

Визију заснивамо на лидерској позицији коју Шумарски факултет, као део Универзитета у Београду, има међу високошколским установама у широј области шумарства, у Србији и југоисточној Европи. Како би остварио своју визију, Факултет је трајно опредељен за унапређење квалитета високог образовања и научно-истраживачког рада, што омогућује укључивање у јединствени систем европског  високог образовања.

Факултет континуирано спроводи контролу квалитета наставе чиме се побољшавају педагошке способности наставника и сарадника.  Сваких пет година наставни планови и програми су подложни процесу акредитације, на основу успешности њихове реализације у претходном периоду и са аспекта потреба струке и науке. Сопственом издавачком делатношћу Факултет обезбеђује уџбеничку литературу за своје студенте и утиче на развој научне и стручне мисли кроз издавање часописа чији је оснивач.

Реализацијом домаћих и међународних пројеката Факултет тежи одржавању и успостављању нових партнерских веза са државним и привредним организацијама и универзитетима широм света. Реализациојом теренске наставе студената и обуком стучног кадра, у оквиру наставних база које поседује, Факултет тежи да повећа учешће практичне наставе у процесу образовања.