+

Uvodna reč dekana

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučno- istraživačka institucija, sa tradicijom dugom 95 godina. Aktuelna pozicija Šumarskog fakulteta u obrazovnom i istraživačkom prostoru Republike Srbije i regiona, saradnja sa državnim institucijama i značaj za privredne aktivnosti, ukazuju na potrebu intenziviranja aktivnosti na nekoliko strateških pravaca.
Šumarski fakultet je tokom prethodnih decenija rada, razvoja i evolutivnih promena dostigao sadašnju organizacionu formu, čija je dominantna karakteristika postojanje četiri segmenta: Odseka za šumarstvo; Odseka za TMP (tehnologija, menadžment i dizajn nameštaja i proizvoda od drveta); Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu; Odseka za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Pomenuta četiri Odseka kroz proces obrazovanja proizvode različite inženjerske profile, koji pokrivaju široko polje delatnosti unutar privrednih i institucionalnih struktura Republike Srbije.

Jedan od prioriteta je nastavak rada na reformi nastavnog procesa, na svim nivoima studija, u cilju postizanja što boljih rezultata, koji treba da budu vidljivi kroz bolju prolaznost studenata i smanjenje dužine studiranja, uz veći obim usvojenih znanja i veština, potrebnih za stručne aktivnosti ili uključivanje u naučno-istraživačku delatnost. Jedan od prioritetnih zadataka jeste dalje kadrovsko jačanje, primarno kroz angažman mlađih, referentnih saradnika, i uspostavljanje kvalitetne naučno-istraživačke infrastrukture, sa višim stepenom saradnje sa prestižnim institutima i fakultetima u zemlji i inostranstvu. Iskazuje se i posvećenost procesu permanentne obuke kadrova, kroz koncept tzv. „celoživotnog učenja“, što je kompatibilno sa potrebom stalnog praćenja promena u primenjenim tehnologijama, proizvodnim procesima, i prilagođavanju u izmenjenim socijalnim uslovima.

Trenutno, osnov za naučno-istraživački rad su projekti koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na kojima je angažovano oko 95% nastavnika i saradnika. Osnovne teme istraživanja su oblasti koje su i na nivou EU determinisane kao prioriteti za period od 2014. do 2020. godine, a koje će biti osnov za uključivanje u međunarodne projekte, pre svega, kroz program „HORIZON 2020“. Pogodne istraživačke teme su sadržane i u programima koje sprovode IUFRO, GEF, UNEP, UNDP i FAO.

Studenti i nastavnici su povezan, integralni deo procesa odvijanja nastave na Fakultetu, pri čemu je suštinski cilj i ishodište rada stvaranje inženjerskog  i naučno-istraživačkog podmlatka u oblasti šumarstva na prostoru Republike Srbije. Studenti su uključeni u sve aktivnosti koje su im Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Fakulteta zagarantovane, a odnose se na proces rada i odlučivanja u domenima kvaliteta nastave, osavremenjavanja akreditovanih studijskih programa, kao i poboljšanja efikasnosti studiranja. Studenti se uključuju u različite istraživačke aktivnosti, projekte i programe, u skladu sa interesovanjem i potencijalima, radi upoznavanja sa stručnom problematikom, podsticanja kreativnosti i inovativnosti. Jedan od prioriteta u radu sa studentima jeste promovisanje sportskih aktivnosti u cilju dostizanja višeg nivoa psiho-fizičke kondicije, pri čemu se koriste svi raspoloživi kapaciteti Fakulteta (sportski tereni), ili Fakultet finansijski podržava najam sportskih kapaciteta za potrebe studenata. Takođe, Fakultet podržava tradicionalne sportske manifestacije na kojima učestvuju studenti Šumarskog fakulteta (Šumarijada, Agronomijada). Studenti su uključeni i u takmičenja na međunarodnom nivou gde postižu zapažene rezultate (međunarodni i domaći projekti, sajmovi nameštaja-dizajn, međunarodni konkursi).

Počevši od 2009. godine, Fakultet je punopravni član asocijacije evropskih Šumarskih fakulteta, što je dobra osnova za razmenu informacija, iskustava, kao i inicijaciju zajedničkih projekata. Bilateralni ugovori sa više od dvadeset fakulteta iz inostranstva dobra su osnova za dalji razvoj saradnje u svim oblicima aktivnosti fakulteta. Fakultet je, počevši od 2004. godine, prihvatio aktivno učešće u realizaciji Master studija na projektu FOPER, gde su do sada diplomirale dve generacije studenata, prema programu koji je akreditovan na međunarodnom nivou, kao i od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Fakultet je kao ravnopravan član Univerziteta u Beogradu uključen u različite vrste projekata kao što su TEMPUS, COST, EU­REKA, ERASMUS i sl. Pored toga, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu prepoznat je kao jedna od ključnih institucija Istočne Evrope u sprovođenju Konvencije Ujedinjenih Nacija o borbi protiv dezertifikacije (UNCCD), kao i sprovođenju programskih ciljeva „Balkan Forests Forum“ (ustanovljen februara 2015. godine u Sofiji, Bugarska), što otvara mogućnost apliciranja i realizacije visokobudžetnih projekata koje finansiraju fondovi EU i UN.

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu upravlja sa dve značajne prostorne celine, Nastavnom Bazom Goč i Nastavnom Bazom Debeli Lug, kao i Arboretumom na okućnici Fakulteta. Osnovna namena Nastavnih Baza ogleda se u realizaciji terenske/praktične nastave, kao i naučno- istraživačkih aktivnosti u oblasti šumarstva. Nastavna Baza Goč, zbog svojih prirodnih potencijala, izgrađene infrastrukture i stručnog osoblja, ima sve pretpostavke da postane nacionalni trening centar u oblasti šumarstva. U toku je završno opremanje objekta za smeštaj studenata i nastavnika (65 ležajeva, sa konferencijskom salom, kuhinjom, trpezarijom), što predstavlja finalizaciju radova koji su započeli 18.03.2013., na osnovu donacije EU, vrednosti 1.000.000 evra. Takođe, započeti su radovi na realizaciji donacije EU, vrednosti oko 150.000 evra (postrojenje za sušenje i parenje drveta, kapaciteta 40+5 m3, sa novom kotlarnicom). Šumski ekosistem Goča pozitivno je vrednovan u postupku proglašenja za zaštićeno prirodno dobro, a Šumarski fakultet je imenovan za ovlašćenog staraoca. Korišćenje Nastavne Baze Debeli Lug u punom obimu, pored postojećih kapaciteta, zahteva završetak započetih investicija (krajem prošlog veka), što će biti rešeno u saradnji sa Univerzitetom i resornim Ministarstvima, uz apliciranje za sredstva iz predpristupnih fondova EU. Arboretum Šumarskog fakulteta je 2011. godine proglašen za zaštićeno prirodno dobro (spomenik prirode), posle čega je deo sredstava za funkcionalno korišćenje obezbedio Grad Beograd.

Obeležavajući 95 godina rada i postojanja, kolektiv Šumarskog fakulteta je spreman da kroz kvalitetan rad, zajednički napor, solidarnost i upornost, dostojanstveno i ponosno dočeka predstojeću 100 godišnjicu.

u Beogradu,
05. decembra 2015. godine