+

O fakultetu

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja visokoobrazovnu i naučnoistraživačku instituciju sa tradicijom dugom 100 godina. Počeci rada Fakulteta vezani su za Poljoprivredni fakultet u Zemunu, na koji je u prvu generaciju, u školskoj 1920/21. godini, upisano 45 studenata, od kojih 36 na Poljoprivredni, a 9 na Šumarski odsek. Nastava je počela 5. decembra 1920. godine i svake godine se ovaj datum obeležava kao Dan Fakulteta.

Uredbom Vlade NR Srbije od 5. februara 1949. godine, Šumarski fakultet postaje samostalna visokoškolska ustanova čiji je prvi dekan bio inž. Sreten Rosić.
Odlukom Narodnog odbora Beograda od 2. aprila 1953. godine, Fakultetu je dodeljena nedovršena zgrada na Banovom Brdu, zajedno sa okućnicom veličine oko 10 hektara. Preseljenje u novu zgradu obavljeno je krajem 1954. i početkom 1955. godine. Usled nedostatka prostora, zgrada je dograđivana i preuređivana tokom proteklog perioda.

Prvi Statut Šumarskog fakulteta donet je 1. oktobra 1956. godine, kojim su formirana dva odseka: Šumarski i Drvno-industrijski. U narednom periodu broj odseka se menjao, da bi 1966. godine Fakultet činila 4 odseka: Odsek za šumarstvo, Odsek za drvnu industriju, Odsek za hortikuluru i Odsek za eroziju i melioracije, koji i danas postoje. Prema poslednjem Statutu iz 2019. godine na Šumarskom fakultetu postoje četiri odseka: Odsek za šumarstvo, Odsek za tehnologije drveta, Odsek za pejzažnu arhitekturu i Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Istim Statutom definisana je i trenutna organizaciona struktura, način rada, upravljanje i rukovođenje Fakultetom, kao i organi Fakulteta. Prema podacima iz septembra 2020. godine broj zaposlenih na Fakultetu sa nastavnim bazama je 298, od čega 110 nastavnika i saradnika.

Pod uticajem savremenih globalnih promena i zahteva u visokoškolskom obrazovanju, Univerzitet u Beogradu, 2006. godine počinje sa uvođenjem „Bolonjskog procesa”, kao savremenog sistema koji se oslanja na veći stepen fleksibilnosti, na potrebu komplementarnosti i harmonizacije sa fakultetima sličnog obrazovnog i naučno-istraživačkog profila, kao i na veći stepen angažovanosti i mobilnosti studenata tokom odvijanja procesa nastave. Studije se organizuju na tri nivoa: osnovne akademske studije (4 godine), master akademske studije (1 godina) i doktorske studije (3 godine). Ovaj sistem studiranja, 4+1+3, važi i danas.

Do sada je na Fakultetu diplomiralo više od 10.000 studenata, izrađeno je i odbranjeno 435 magistarskih radova, 658 master radova i 346 doktorskih disertacija.

Kompetentnost Fakulteta obezbeđuje se akreditacijom studijskih planova i programa i akreditacijom Fakulteta kao naučnoistraživačke institucije. Prvu generaciju studenata po Bolonjskom sistemu Fakultet je upisao školske 2006/07. godine, da bi 2008. godine dobio prvo uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove.

Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja iz 2020. godine Fakultet je ponovo akreditovan kao državna naučnoistraživačka institucija u oblasti biotehničkih nauka – poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Naučnoistraživački rad realizuje 124 istraživača, kroz individualne aktivnosti ili aktivnosti projektnih timova, koji se bave fundamentalnim, primenjenim i razvojnim istraživanjima iz oblasti šumarstva, tehnologija drveta, pejzažne arhitekture i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Osnovu za naučnoistraživački rad čini značajan broj laboratorija i centara koji su formirani na Šumarskom fakultetu u proteklom periodu.

Uspostavljanje, negovanje i razvijanje saradnje sa drugim univerzitetima u zemlji i inostranstvu, kao i sa međunarodnim institucijama i organizacijama koje se bave naučnoistraživačkim radom i visokoškolskim pitanjima, bilo je i ostalo trajno opredeljenje Šumarskog fakulteta. O tome svedoče mnogobrojni sporazumi o saradnji zaključeni sa partnerima iz velikog broja zemalja, na osnovu kojih se ostvaruje razmena studenata i nastavnika, stečenih znanja i iskustava, kao i zajedničko učešće u projektima.

Fakultet poseduje bibliotečki prostor koji je organizovan u tri segmenta: radni prostor za zaposlene u biblioteci sa profesorskom čitaonicom, studentsku čitaonicu sa 50 mesta i magacinski prostor od preko 200 m2 u koji je smešten značajan bibliotečkog fonda. Fakultet se može pohvaliti bogatom izdavačkom delatnošću sa dugom tradicojom.

Fakultet upravlja sa tri značajne prostorne celiname: Nastavnom bazom „Goč” (3.731 ha), Nastavnom bazom „Majdanpečka domena” (2.078 ha) i Arboretumom na okućnici Fakulteta (6,7 ha). Osnovna namena nastavnih baza ogleda se u realizaciji terenske, praktične nastave i naučnoistraživačkih aktivnosti studenata i zaposlenih. Takođe, Fakultet upravlja i trima zaštićenim prirodnim područjima, kao ovlašćeni staralac: Specijalnim rezervatom prirode „Goč–Gvozdac”, Strogim rezervatom prirode „Felješana” (15,28 ha) i spomenikom prirode „Arboretum Šumarskog fakulteta”.

Studentsko organizovanje na Šumarskom fakultetu egzistira koliko i sam Fakultet. Udruženje studenata beogradskog Šumarskog fakulteta osnovano je 04.12.1923. godine, koji su do tada delovali kroz Udruženje studenata poljoprivrede. Dominantnu organizacionu formu aktivnosti studentata na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu predstavlja Studentski parlament, kao i brojne sekcije. Takođe, studenti su zastupljeni, preko izabranih predstavnika, i u radu Saveta fakulteta i Nastavno-naučnog Veća.

(IZVOD iz publikacije „100 godina Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu“)