+

Kontakt

Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet
Adresa:  Kneza Višeslava 1, 11030 Beograd
Faks: +381 11 2545485
Email:  office@sfb.bg.ac.rs
Matični broj: 07009291
Žiro-račun:  840-1878666-24
Broj modela: 97
Poziv na broj: 19-02268-742121-74-04-940
PIB: 101833051