+

Библиотека

Библиотека Шумарског факултета представља посебну јединицу која обављањем своје делатности, доприноси унапређењу стручног, наставног и научно-истраживачког рада Факултета.

Библиотека набавља, обрађује, чува и обезбеђује приступ публикацијама и свим видовима информација, како студентима и наставно-научном особљу Факултета, тако и научницима и истраживачима из других установа из земље и иностранства и свим заинтересованим грађанима.

РАДНО ВРЕМЕ

Библиотека је отворена сваког радног дана од 8 до 16 часова.(понедељак-петак)
Студентска читаоница je отворена од 8 до 21 час, а суботом од 8 до 18 часова.

КОРИСНИЦИ БИБЛИОТЕКЕ

Библиотеку могу да користе стални и привремени чланови.
Стални чланови су запослени на факултету (наставно особље, учесници у настави и ненаставно особље) или студенти Шумарског факултета. Друга лица, као што су матуранти, студенти других факултета, запослени у другим институцијама Универзитета и сл., могу се уписати као привремени чланови који библиотечки материјал користе уз личну карту само у просторијама библиотеке. У односу на врсту грађе и категорију чланства, публикације се могу задржати у одређеном временском периоду у читаоници или ван ње.

Коришћење библиотечког фонда регулисано је Правилником о раду Библиотеке [pdf]

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА У БИБЛИОТЕЦИ

Запослени у библиотеци распоређени су према важећој систематизација послова и радних задатака на следећа радна места:

  • Управник Библиотеке, Библиотекар–информатор, Библиотекар, Књижничар,
  • Стручни сарадник за фотодокументацију.

ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ

За рад особља и корисника намењено је девет рачунара прикључених на интернет, са могућношћу коришћења штампача и скенера.

За потребе наставе на располагању су дигитални видео пројектори
Микрофилмована издања могуће је прегледати у библиотеци коришћењем микро читача.

ОРГАНИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКОГ ПРОСТОРА

Корисницима библиотеке факултета стоје на располагању две читаонице: професорска и студентска.
Професорска читаоница и читаоница периодике са 6 места, за наставно особље Факултета и друге научне раднике, као и за читаоце који користе докторске дисертације, грађу из фонда реткости или књиге набављене међубиблиотечком позајмицом.

У читаоници се налази у слободном приступу референсна збирка, новопристигле серијске публикације, сви бројеви Гласника (1950-2015 год.) и сви бројеви часописа Шумарство (1949-2015 год.).
Студентска (општа) читаоница са 50 места, за кориснике који користе књиге за рад у читаоници и за све који имају потребу за коришћењем приручника, речника, библиографија, енциклопедија, лексикон и сл.

Магацински простор у коме су публикације распоређене на полицама по областима, а у оквиру области по Numerus currens-у.

Магацински простор заузима површину преко 200 m2.

Због прилива библиотечке грађе набављене су нове металне полице, а постојећи простор преуређен и проширен за 60 m2 нове корисне површине.

ОСОБЉЕ

Библиотекар–информатор: Гордана Радошевић gordana.radosevic@sfb.bg.ac.rs
Библиотекар: Татјана Павличић tatjana.pavlicic@sfb.bg.ac.rs
Књижничар: Јелена Вилотић jelena.vilotic@sfb.bg.ac.rs

Контакт телефони:
+381 (0)11 3053 911
+381 (0)11 3053 817
е-пошта: biblioteka@sfb.bg.ac.rs
факс: +381 (0)11 2545485