+

Стручне службе

У оквиру организационе јединице Стручне службе обављају се послови који су од заједничког интереса за обављање основне делатности Факултета. То су следећи стручни, административни и технички послови: правни, кадровски и општи послови, финансијско‑материјални послови, послови везани за студентска и наставна питања, послови библиотеке и издавачке делатности, послови центра за информационе технологије, помоћно‑технички, као и остали послови.

Организациону јединицу Стручне службе чине следећа одељења:

1. Деканат;
2. Служба за правне и опште послове;
3. Служба за рачуноводство и финансије;
4. Служба за наставу и студентска питања;
5. Библиотека;
6. Центар за информационе технологије;
7. Служба за техничко-помоћне послове.

СЕКРЕТАР ФАКУЛТЕТА

Секретар Факултета руководи радом стручних служби и координира њихов рад, обавља стручне послове из домена права и ради на изради нацрта општих аката, учествује у стручној припреми материјала за седнице органа Факултета, организује и обавља послове око акредитације установе, лице је за подршку у поступцима заштите од злостављања, брине о примени закона и прописа и обавља низ других послова.

Секретар факултета
Секретар факултета Анђелковић Н. Виолета violeta.andjelkovic@sfb.bg.ac.rs 3053-887