+

Izdavačka delatnost

Prvi udžbenici su odštampani 1927. godine. Do sada je objavljeno preko 700 naslova udžbenika, skripti, praktikuma, priručnika i monografija. Od 1950. godine Fakultet izdaje Glasnik Šumarskog fakulteta, koji izlazi dva puta godišnje. Časopis objavljuje naučne radove iz oblasti šumarstva, prerade drveta, pejzažne arhitekture i hortikulture i ekološkog inženjeringa u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. Fakultet izdaje i časopis Prerada drveta od 2003. godine koji objavljuje naučne i stručne radove iz oblasti šumarstva i prerade drveta.
Potrebna literatura za studije može se kupiti u Skriptarnici fakulteta.

Serijske publikacije:

Časopis Glasnik Šumarskog fakulteta

– Časopis Prerada drveta

Časopis SEFOR (SEFOR)

– Časopis Erozija

Brojevi časopisa Erozija:

broj 38
broj 39
broj 40
broj 41
broj 42
broj 43
broj 44

Tematski zbornici:

Tematski zbornik sa naučno stručnog skupa „Degradacija i zaštita zemljišta“

Monografke publikacije:

– Udžbenička literatura

Spisak Udžbenika i formulara sa cenama