+

Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

 

R.B. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika Sem ESPB T
1. Metodologija naučno-istraživačkog rada Snežana Belanović Simić I 14 O
2. Tehnike naučno-istraživačkog rada Ratko Ristić I 8 O
3. Transportni i sedimentacioni procesi u bujičnim slivovima Ratko Ristić,
Đeković Vojislav,
Đukić Vesna
1 8 I
4. Monitoring procesa degradacije zemljišta, erozionih i bujičnih procesa Gajić Grozdana 1 8 I
5. Socio-demografski aspekti zaštite prirodnih resursa Miodrag Zlatić 1 8 I
6 Zagađivanje i kvalitet zemljišta Snežana Belanović Simić,
Milan Knežević,
dr Olivera Košanin,
Dragan Čakmak,
Jelena Beloica
1 8 I
7 Interakcija zemljišta i voda freatske izdani Zoran Nikić 1 8 I
8. Proučavanje bujičnih slivova i bujičnih tokova Ratko Ristić 2 8 I
9. Hidrološki i psamološki erfekti protiverozionih radova Ratko Ristić,
Letić Ljubomir,
Nikolić-Jokanović Vesna
2 8 I
10. Fitoremedijacija Snežana Belanović Simić,
Lukić Sara
2 8 I
11 Optimizacija radova na zaštiti prirodnih resursa Nada Dragović 2 8 I
12. Integrisano upravljanje vodnim i zemljišnim resursima Miodrag Zlatić,
Nada Dragović
3 8 I
13. Ocena rizika i nesigurnosti u zaštiti prirodnih resursa Miodrag Zlatić,
Mirjana Todosijević
3 8 I
14. Modeliranje hidroloških i psamološkiih procesa u bujičnim slivovima Ratko Ristić,
Đukić Vesna
3 8 I
15 Bioinženjerski materijali u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa   3 8 I

Obavezni predmeti na svim modulima

  Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika Sem ESPB T
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modelovanje 1 Svi predavači na kursu 2 8 O
  Izrada projekta doktorske disertacije Svi predavači na kursu 2 8 O
  Seminarski rad Svi predavači na kursu 2 6 O
  Odbrana projekta disertacije Svi predavači na kursu 3 6 O
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modelovanje2 Svi predavači na kursu 3 8 O
  Publikovanje naučnog rada 1 u vodećem domaćem časopisu kategorije M52 ili M53 Svi predavači na kursu 3 8 O
  Učešće na domaćem naučnom skupu sa referatom Svi predavači na kursu 3 8 O
  Referisanje o napretku istraživanja Svi predavači na kursu 4 6 O
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modeliranje 3 Svi predavači na kursu 4 8 O
  Prijava disertacije Svi predavači na kursu 4 8 O
  Publikovanje naučnog rada 2 u vodećem domaćem časopisu kategorije M51 Svi predavači na kursu 4 8 O
  Učešće u nastavi na osnovnim studijama ili učešće u segmentu nekog od aktuelnih projekata Ministarstva za prosvetu i nauku R. Srbije Svi predavači na kursu 5 8 O
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modeliranje 4 Svi predavači na kursu 5 8 O
  Učešće na međunarodnom naučnom skupu sa referatom Svi predavači na kursu 5 8 O
  Rad na tekstu disertacije 1 Svi predavači na kursu 5 6 O
  Rad na tekstu disertacije 2 Svi predavači na kursu 6 5 O
  Izrada doktorske disertacije Svi predavači na kursu 6 10 O
  Rad na pripremi odbrane disertacije Svi predavači na kursu 6 5 O
  Publikovanje rada u časopisu na SCI listi Svi predavači na kursu 6 10 O