+

Normativna akta

AKTI UNIVERZITETA

 • Kodeks profesionalne etike na Univerzitetu u Beogradu [pdf]
 • Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanja radnog odnosa nastavnika Univerziteta u Beogradu [pdf]

ZAKONI

 • Zakon o visokom obrazovanju [link]
 • Zakon o nauci i istraživanjima 2019 [word docx]
 • Zakon o visokom obrazovanju 2017 [word docx]
 • Zakon o visokom obrazovanju prećišćen tekst 2014 [pdf]
 • Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti [pdf]
 • Obaveštenje o zabrani vršenja zlostavljanja na radu [pdf]
 • Zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu [pdf]
 • Zakon o sprečavanju mobinga [pdf]

UREDBE
– Propisi iz oblasti stanovanja:

 • Uredba o rešavanju stambenih potreba [pdf]
 • Odluka za uredbu o rešavanju stambenih potreba izabranih postavljenih i zaposlenih lica [pdf]
 • Pravila način korišćenja i kriterijumi za privremeno korišćenje prostorija na krovnoj terasi zgrade šumarskog fakulteta [pdf]

STATUT

 • Statut Šumarkog fakulteta – (2019) [pdf]
 • Odluka o izmenama i dopunama statuta (2021.) [pdf]
 • Statut Šumarkog fakulteta – prečišćen tekst (2012) [pdf]
 • Odluka o izmenama i dopunama statuta (2013.) [pdf]

STRATEGIJE

 • Strategija obezbeđenja kvaliteta (2008) [pdf]
 • Strategija obezbeđenja kvaliteta (2011) [pdf]
 • Strategija obezbeđenja kvaliteta (2016) [pdf]
 • Program naučnoistraživačkog podmlatka Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta za period 2020-2027. godina [pdf]
 • Program naučnoistraživačkog rada Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta za period 2020-2027. godina [pdf]

PLAN RADA I IZVEŠTAJ O RADU

 • Izveštaj o radu uprave Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta za period od 01.01.2022-31.12.2022 godine [pdf]
 • Plan rada Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta za 2023. godinu [pdf]

PRAVILNICI

 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta nastavnog procesa i vrednovanju studenata Šumarskog fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obezbeđenju kvaliteta nastavnog procesa i vrednovanju studenata Šumarskog fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava [pdf]
 • Pravilnik o vrednovanju vannastavnih aktivnosti studenata [pdf]
 • Pravilnik o postupku izrade i odbrane završnog rada na osnovnim akademskim studijama (2019) [pdf]
 • Pravilnik o postupku izrade i odbrane završnog rada na osnovnim akademskim studijama – (prečišćen tekst) [pdf]
 • Pravilnik o dopunama pravilnika o postupku izrade i odbrane završnog rada na osnovnim akademskim studijama [pdf]
 • Pravilnik o studijama i studiranju (2019) [pdf]
 • Pravilnik o studijama i studiranju – prečišćen tekst [pdf]
 • Pravilnik o merilima za utvrđivanje školarine [pdf]
 • Pravilnik o udžbenicima [pdf]
 • Pravilnik o naučnoistraživačkoj i stručnoj delatnosti [pdf]
 • Prilozi za pravilnik o naučnoistraživačkoj delatnosti [doc]
 • Odluka o izmenama i dopunama pravilnika o naučno-istraživačkoj i stručnoj delatnosti [pdf]
 • Pravilnik o dopunama pravilnika o naučnoistraživačkoj i stručnoj delatnosti [pdf]
 • Pravilnik o izdavačkoj delatnosti – prečišćen tekst [pdf]
 • Pravilnik o prelaznom režimu drugog stepena studija [pdf]
 • Odluka o izmenama i dopunama pravilnika o prelaznom režimu drugog stepena studija [pdf]
 • Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika Šumarskog fakulteta – prečišćen tekst [pdf]
 • Pravilnik o načinu i postupku sticanja zvanja i zasnivanje radnog odnosa nastavnika i saradnika Šumarskog fakulteta (2019) [pdf]
 • Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o postupku izrade i odbrane master rada na master akademskim studijama [pdf]
 • Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o postupku izrade i odbrane master rada na master akademskim studijama (2018) [pdf]
 • Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o postupku izrade i odbrane master rada na master akademskim studijama (2021) [pdf]
 • Pravilnik o postupku izrade i odbrane master rada na master akademskim studijama (prečišćen tekst) [pdf]
 • Pravilnik o doktorskim studijama (2021.)[pdf]
 • Odluka o izmeni Pravilnika o doktorskim studijama Šumarskog fakulteta(2020.) [pdf]
 • Pravilnik o doktorskim studijama Šumarskog fakulteta(2017.) [pdf]
 • Pravilnik o doktorskim studijama (prečišćen tekst 2015.)[pdf]
 • Pravilnik o doktorskim studijama (Univerziteta u Beogradu)[pdf]
  – Oblik i sadržaj doktorske disertacije [pdf]
  – Doktorske studije – Obrazac 1 – UGOVOR SA STUDENTOM  [word doc]
  – Doktorske studije – Obrazac 2 – PRIJAVA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE [word doc]
  – Doktorske studije – Obrazac 3 – ZAHTEV za davanje saglasnosti na odluku o prihvatanju teme doktorske disertacije i o određivanju mentora [word doc]
  – Doktorske studije – Obrazac 4 – ZAHTEV za davanje saglasnosti na odluke o usvajanju izveštaja Komisije za ocenu doktorske disertacije i o imenovanju komisije za odbranu [word doc]
  – Doktorske studije – Obrazac 5 – Izjava o autorstvu [word doc]
  – Doktorske studije – Obrazac 6 – Izjava o istovetnosti štampane i elektronske verzije doktorskog rada [word doc]
  – Doktorske studije – Obrazac 7 – Izjava o korišćenju [word doc]
 • Pravilnik o postupku provere originalnosti doktorskih disertacija koje se brane na Univerzitetu u Beogradu [pdf]
 • Pravilnik o uslovima upisa i merilima za rangiranje kandidata za upis na doktorske studije (2017.) [word doc],[pdf]
 • Pravilnik o uslovima upisa i merilima za rangiranje kandidata za upis na doktorske studije (2021.) [pdf]
 • Pravilnik o upisu na strukovne studije [pdf]
 • Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih [pdf]
 • Pravilnik o radu biblioteke Šumarskog fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o obezbeđenju kvaliteta studijskih programa Šumarskog fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o obezbeđenju kvaliteta studijskih programa Šumarskog fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o samovrednovanju studijskih programa nastave i uslova rada Šumarskog fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o samovrednovanju studijskih programa nastave i uslova rada Šumarskog fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o upisu studenata na studije prvog stepena [pdf]
 • Pravilnik o izmeni i dopuni pravilnika o upisu studenata na studije prvog stepena [pdf]
 • Pravilnik o postupku izrade i odbrane specijalističkog rada na specijalističkim studijama [pdf]
 • Pravilnik o obavljanju terenske nastave, školske prakse, proizvodne prakse i stručne ekskurzije [pdf]
 • Imene i dopune Pravilnika o obavljanju terenske nastave, školske prakse, proizvodne prakse i stručne ekskurzije [pdf]
 • Pravilnik o uslovima upisa i merilima za rangiranje kandidata za upis na master akademske studije [pdf]
 • Pravilnik o uslovima upisa i merilima za rangiranje kandidata za upis na master akademske studije – prečišćen tekst [pdf]
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima upisa i merilima za rangiranje kandidata za upis na master akademske studije [pdf]
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima upisa i merilima za rangiranje kandidata za upis na master akademske studije Fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima upisa i merilima za rangiranje kandidata za upis na master akademske studije (2016.) [pdf]
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima upisa i merilima za rangiranje kandidata za upis na master akademske studije (2017.) [pdf]
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima upisa i merilima za rangiranje kandidata za upis na master akademske studije (2019.) [pdf]
 • Pravilnik o uslovima upisa i merilima za rangiranje kandidata za upis na master akademske studije Pejzažna arhitektura – prečišćen tekst [pdf]
 • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o uslovima upisa i merilima za rangiranje kandidata za upis na master akademske studije Pejzažna arhitektura (2019.) [pdf]
 • Pravilnik o uslovima upisa i merilima za rangiranje kandidata za upis na master akademske studije Pejzažna arhitektura (2021.) [pdf]
 • Pravilnik o službenim putovanjima [pdf]
 • Pravilnik o bližem uređenju postupka nabavke(2021.) [pdf]
 • Pravilnik o bližem uređenju postupka nabavke(2016.) [pdf]
 • Pravilnik o nabavkama (2012.) [pdf]
 • Plan mera za otklanjanje ili ublažavanje neravnomerne zastupljenosti polova [pdf]
 • Uputstvo za bezbedan rad u laboratoriji – Katedre za hemijsko-mehaničku preradu drveta – Odseka za TMP [pdf]
 • Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja [pdf]
 • Odluka o izmeni i dopuni Procedura i postupka koji obezbeđuju poštovanje plana rasporeda nastave [pdf]
 • Pravilnik o merilima za utvrđivanje raspodele sredstava uplaćenim za prelazak na strukovne studije odseka TMP [pdf]
 • Pravilnik o radu centra za podzemne vode šumskih ekosistema [pdf]
 • Pravilnik o radu centra za biomasu [pdf]
 • Pravilnik o radu centra za kritična opterećenja terestričnih ekosistema [pdf]
 • Pravilnik o sadržaju internet sajta Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi Specijalnog rezervata prirode „Goč-Gvozdac“ [pdf]
 • Pravilnik o radu Alumni kluba Šumarskog fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o organizaciji nastave i studiranju na studijskom programu master akademskih studija „Forestry and natural resources management“ [pdf]
 • Pravilnik o uslovima upisa i merilima kandidata za upis na master akademske studije studijskog programa „Forestry and natural resources management“ [pdf]
 • Pravilnik o radu Komisije za praćenje i unapređenje kvaliteta nastave Šumarskog Fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o sprečavanju i zaštiti od seksualnog uznemiravanja na Univerzitetu u Beogradu [pdf]
 • Pravilnik o bezbednosti informaciono-komunikacionog sistema Šumarskog fakulteta [pdf]
 • Plan Šumarskog fakulteta za postizanje rodne ravnopravnosti [pdf]
 • Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu – Šumarskog fakulteta [pdf]

SINDIKALNI AKTI

 • Pravilnik o radu Sindikalne organizacije Šumarskog fakulteta [pdf]
 • Pravilnik o materijalno financijskom poslovanju Sindikalne organizacije Šumarskog fakulteta [pdf]

POSLOVNICI

 • Poslovnik o radu veća odseka za šumarstvo [pdf]
 • Poslovnik o radu veća odseka za Pejzažnu arhitekturu i hortikulturu (2022.) [pdf]

ODLUKE

 • Odluka o imenovanju poverenika za ravnopravnost [pdf]
 • Odluka o usvajanju pravilnika o dopuni Pravilnika o ulovima i merilima za rangiranje kandidata za upis na master akademske studije Pejzažna arhitektura [pdf]
 • Odluka o pokriću troškova objavljivanja rada iz kategorije M20 [pdf]