+

Pejzažna arhitektura

 

R. B. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika Sem. ESPB   T
1 Metodologija NIRa dr Snežana B. Belanović-Simić 1 14 O
2 Tehnike NIRa dr Srđan R. Bojović
1 8 O
3 Biljni materijal za posebne namene dr Dragica D. Obratov-Petković,
dr Mirjana R. Ocokoljić,
dr Mihailo N. Grbić,
dr Marija J. Marković
1 8 I
4 Ekofiziologija ukrasnih biljaka dr Matilda Š. Đukić,
dr Danijela M. Đunisijević-Bojović
1 8 I
5 Fitomedicina u PAH dr Milka M. Glavendekić,
dr Vesna V. Golubović-Ćurguz
1 8 I
6 Sportske i rekreacione površine dr Nenad Đ. Stavretović 1 8 I
7 Geometrijsko mod. i viz. u PA dr Biljana S. Jović 1 8 I
8 Biljni materijal u PAH dr Dragica D. Obratov-Petković,
dr Mirjana R. Ocokoljić,
dr Mihailo N. Grbić,
dr Marija J. Marković
2 8 I
9 Upravljanje projektima u PA dr Nenad Đ. Stavretović 2 8 I
10 Integralna zaštita urbanog zelenila dr Milka M. Glavendekić,
dr Vesna V. Golubović-Ćurguz
2 8 I
11 Ekologija i funkcionalnost urbanog zelenila dr Nenad Đ. Stavretović,
dr Jovana Petrović,
dr Nadežda Stojanović
2 8 I
12 Fitoremedijacija u PAH dr Matilda Š. Đukić,
dr Danijela M. Đunisijević-Bojović
2 8 I
13 Tehnike mikropropagacije dr Mihailo N. Grbić,
dr Marija J. Marković,
dr Dragana M. Skočajić
2 8 I
14 Metrika predela dr Navena B. Vasiljević
dr Boris Radić
2 8 I
15 Vegetacija pejzaža dr Dragica D. Obratov-Petković,
dr Mirjana R. Ocokoljić,
3 8 I
16 Ekologija invazivnih insekata dr Milka M. Glavendekić 3 8 I
17 Upravljanje predelima dr Jelena T. Tomićević-Dubljević 3 8 I
18 Ekologija i konzervacija lekovitih i aromatičnih biljaka

dr Ivana R. Bjedov

3 8 I
19 Teorijska i metodološka istraživanja u planiranju predela dr Nevena B. Vasiljević 3 8 I

 

 

Obavezni predmeti na svim modulima
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modelovanje 1 Svi predavači na kursu 2 8 O
  Izrada projekta doktorske disertacije Svi predavači na kursu 2 8 O
  Seminarski rad Svi predavači na kursu 2 6 O
  Odbrana projekta disertacije Svi predavači na kursu 3 6 O
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modelovanje2 Svi predavači na kursu 3 8 O
  Publikovanje naučnog rada 1 u vodećem domaćem časopisu kategorije M52 ili M53 Svi predavači na kursu 3 4 O
  Učešće na domaćem naučnom skupu sa referatom Svi predavači na kursu 3 4 O
  Referisanje o napretku istraživanja Svi predavači na kursu 4 6 O
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modeliranje 3 Svi predavači na kursu 4 10 O
  Prijava disertacije Svi predavači na kursu 4 8 O
  Publikovanje naučnog rada 2 u vodećem domaćem časopisu kategorije M51 Svi predavači na kursu 4 6 O
  Učešće u nastavi na osnovnim studijama ili učešće u segmentu nekog od aktuelnih projekata Ministarstva za prosvetu i nauku R. Srbije Svi predavači na kursu 5 8 O
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modeliranje 4 Svi predavači na kursu 5 8 O
  Učešće na međunarodnom naučnom skupu sa referatom Svi predavači na kursu 5 8 O
  Rad na tekstu disertacije 1 Svi predavači na kursu 5 6 O
  Rad na tekstu disertacije 2 Svi predavači na kursu 6 10 O
  Izrada doktorske disertacije Svi predavači na kursu 6 5 O
  Rad na pripremi odbrane disertacije Svi predavači na kursu 6 5 O
  Publikovanje rada u časopisu na SCI listi Svi predavači na kursu 6 10 O