+

Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta

Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program  drugog nivoa studija TMP

Redni broj Šifra Naziv Semestar O/I Predavanja Vežbe DON SIR ESPB
1. TMPM111 Nauka o drvetu 1 O 2 2 0 0 6
2. TMPM112 Izborni predmet A 1 I 3 3     8
3. TMPM113 Izborni predmet B 1 I 3 3     8
4. TMPM114 Izborni predmet C 1 I 3 3     8
5. TMPM125 Stručna praksa 2 O         5
6. TMPM126 Studijski istraživački rad 2 O       20 10
7. TMPM127 Master rad 2 O       120 15
    UKUPNO časova aktivne nastave              
    UKUPNO ESPB           360 60

 

RASPORED IZBORNIH PREDMETA PO MODULIMA:

MODUL 1

Redni broj Šifra Naziv Semestar O/I Predavanja Vežbe DON ESPB
  TMPM1A1 Modifikacije drveta 1 I 3 3 0 8
  TMPM1A2 Sušenje drveta 1 I 3 3 0 8
  TMPM1B1 Kvalitet sirovine i pilanskih proizvoda 1 I 3 0 3 8
  TMPM1B2 Kvalitet sirovine, furnira i proizvoda od furnira 1 I 3 3 0 8
  TMPM1C1 Planiranje i programiranje proizvodnje na pilanama 1 I 3 3 0 8
  TMPM1C2 Svojstva i primena inženjerskih proizvoda od masivnog drveta 1 I 3 3 0 8

MODUL 2

Redni broj Šifra Naziv Semestar O/I Predavanja Vežbe DON ESPB
  TMPM2A1 Tehnologija proizvodnje drvne galanterije 1 I 3 0 3 8
  TMPM2A2 Površinska obrada drveta u eksterijeru 1 I 3 0 3 8
  TMPM2B1 Drvne konstrukcije u enterijeru 1 I 3 0 3 8
  TMPM2B2 Obezbeđenje kvaliteta finalnih proizvoda od drveta 1 I 3 0 3 8
  TMPM2C1 Automatizacija procesa lakiranja 1 I 3 0 3 8
  TMPM2C2/M4A2 Interakcija obradnog i alatnog materijala u preradi drveta – specifičnosti mašinske obrade masivnog drveta i kompozita na bazi drveta 1 I 3 0 3 8

MODUL 3

Redni broj Šifra Naziv Semestar O/I Predavanja Vežbe DON ESPB
  TMPM3A1 Modelovanje svojstava kompozita od usitnjenog drveta 1 I 3 0 3 8
  TMPM3A2 Teorija adhezije kompozita od usitnjenog drveta 1 I 3 0 3 8
  TMPM3B1 Modifikacija drveta hemijskim metodama 1 I 3 0 3 8
  TMPM3B2 Proizvodi ekstrakcije i destilacije drveta 1 I 3 0 3 8
  TMPM3C1 Nanotehnologije u drvnoj industriji 1 I 3 0 3 8
  TMPM3C2/M4A2 Interakcija obradnog i alatnog materijala u preradi drveta – specifičnosti mašinske obrade masivnog drveta i kompozita na bazi drveta 1 I 3 0 3 8

MODUL 4

Redni broj Šifra Naziv Semestar O/I Predavanja Vežbe DON ESPB
  TMPM4A1 Sistemi automatskog upravljanja u preradi drveta 1 I 3 3 0 8
  TMPM4A2 Interakcija obradnog i alatnog materijala u preradi drveta – specifičnosti mašinske obrade masivnog drveta i kompozita na bazi drveta 1 I 3 0 3 8
  TMPM4B1 Mašine za obradu drveta sa kompjuterskom numeričkom kontrolom 1 I 3 0 3 8
  TMPM4B2 Nekonvecionalne tehnologije u preradi drveta 1 I 3 3 0 8
  TMPM4C1/ M3A1 Modelovanje svojstava kompozita od usitnjenog drveta 1 I 3 0 3 8
  TMPM4C2/ M2B2 Obezbeđenje kvaliteta finalnih proizvoda od drveta 1 I 3 0 3 8

MODUL 5

Redni broj Šifra Naziv Semestar O/I Predavanja Vežbe DON ESPB
  TMPM5A1 Entomologija ksilofaga 1 I 3 0 3 8
  TMPM5A2 Patologija ksilofaga – lignikolne gljive 1 I 3 0 3 8
  TMPM5B1 Zaštita drveta 1 I 3 0 3 8
  TMPM5B2 Zaštita konstrukcija i drveta u enterijeru 1 I 3 0 3 8
  TMPM5B3 Impregnacija drveta u kotlovima 1 I 3 0 3 8
  TMPM5C1 Zaštita spomenika kulture i zbirki od drveta 1 I 3 0 3 8
  TMPM5C2 Zaštita drvne sirovine na stovarištu 1 I 3 0 3 8

MODUL 6

Redni broj Šifra Naziv Semestar O/I Predavanja Vežbe DON ESPB
  TMPM6A1 Oblikovanje proizvoda od drveta 1 I 3 0 3 8
  TMPM6A2 Opremanje enterijera 1 I 3 0 3 8
  TMPM6B1 Drvne konstrukcije u enterijeru 1 I 3 0 3 8
  TMPM6B2 Istorija dizajna nameštaja 1 I 3 0 3 8
  TMPM6C1 Obezbeđenje kvaliteta finalnih proizvoda od drveta 1 I 3 0 3 8
  TMPM6C2/M2A2 Površinska obrada drveta u eksterijeru 1 I 3 0 3 8

MODUL 7

Redni broj Šifra Naziv Semestar O/I Predavanja Vežbe DON ESPB
  TMPM7A1 Međunarodni marketing proizvoda od drveta 1 I 3 3 0 8
  TMPM7A2 Ekonomika preduzeća u drvnoj industriji 1 I 3 0 3 8
  TMPM7B1 Tržište nameštaja i proizvoda od drveta 1 I 3 3 0 8
  TMPM7B2 Razvojna politika drvne industrije 1 I 3 0 3 8
  TMPM7C1 Menadžment malog preduzeća 1 I 3 3 0 8
  TMPM7C1/ M9B2 Organizacija proizvodnje u drvnoj industriji 1 I 3 3 0 8

MODUL 8

Redni broj Šifra Naziv Semestar O/I Predavanja Vežbe DON ESPB
  TMPM8A1 Tehnologija proizvodnje drvnih biogoriva 1 I 3 3 0 8
  TMPM8A2 Tehnologija proizvodnje tečnih biogoriva 1 I 3 3 0 8
  TMPM8B1 Regulativa i tržište drvnih biogoriva 1 I 3 3 0 8
  TMPM8B2 Ekonomika proizvodnje drvnih biogoriva 1 I 3 3 0 8
  TMPM8C1 Menadžment drvne biomase 1 I 3 3 0 8
  TMPM8C2/ M3B2 Proizvodi ekstrakcije i destilacije drveta 1 I 3 0 3 8

MODUL 9

Redni broj Šifra Naziv Semestar O/I Predavanja Vežbe DON ESPB
  TMPM9A1 Upravljanje baznim procesima u drvnoj industriji 1 I 3 3 0 8
  TMPM9A2 Menadžment malog preduzeća 1 I 3 3 0 8
  TMPM9B1 Upravljanje tehnologijom u  drvnoj industriji 1 I 3 3 0 8
  TMPM9B2 Organizacija proizvodnje u drvnoj industriji 1 I 3 3 0 8
  TMPM9C1/M1C1 Ekonomika preduzeća u drvnoj industriji 1 I 3 3 0 8
  TMPM9C2/ M2B2 Obezbeđenje kvaliteta finalnih proizvoda od drveta 1 I 3 0 3 8

MODUL 10

Redni broj Šifra Naziv Semestar O/I Predavanja Vežbe DON ESPB
  TMPM10A1 Tehnička svojstva građevinskog drveta 1 I 3 3 0 8
  TMPM10A2 Savremeni drvni proizvodi u graditeljstvu 1 I 3 3 0 8
  TMPM10B1 Metode gradnje drvetom 1 I 3 3 0 8
  TMPM10B2 Oblikovanje i tehnike spajanja drvnih konstrukcija 1 I 3 3 0 8
  TMPM10C1/ M2A1 Tehnologija drvnih proizvoda u građevinarstvu i drvne galanterije 1 I 3 0 3 8
  TMPM10C2/ M1C2 Svojstva i primena inženjerskih proizvoda od masivnog drveta 1 I 3 3 0 8