+

Katedre

Nastavno i stručno osoblje je organizovano po katedrama. U 2016. godini u organizacionoj strukturi Odseka nalaze se sledeće katedre:

Katedra primarne prerade drveta
Šef Katedre:

Zamenik šefa Katedre:

Sekretar Katedre:

Članovi:

U nastavnom procesu na predmetima ove Katedre učestvuje i dr Dragica Vilotić, red. prof. sa Odseka za šumarstvo.

Katedra mašina i alata u preradi drveta
Šef Katedre:

Zamenik šefa Katedre:

Sekretar Katedre:

  • dr Marija Mandić, docent

Članovi:

Katedra hemijsko-mehaničke prerade drveta
Šef Katedre:

Zamenik šefa Katedre:

Sekretar Katedre:

  • mr Gordana Petrović, stručni saradnik

Članovi:

Katedra finalne prerade drveta
Šef Katedre:

Zamenik šefa Katedre:

Sekretar Katedre:

  • Slobodan Oreščanin, laborant

Članovi:

Katedra za organizaciju i ekonomiku drvne industrije
Šef Katedre:

Zamenik šefa Katedre:

Sekretar Katedre:

  • Gordana Stijepčić, laborant

Članovi: 

Katedra zaštite drveta
Šef Katedre:

Članovi:

  • dipl. inž. Mimica Stefanović, stručni saradnik