+

Šumarstvo

Studijski program Šumarstvo

Modul 1: Biljna proizvodnja i konzervacija šumskih genetičkih resursa

R.br.   Predmeti Fond časova
I  sem
Fond časova
II  sem
ESPB
1 MŠ1101 Metode i tehnike istraživanja u Biljnoj proizvodnji i konzervaciji šumskih genetičkih resursa 2+2   3
2 MŠ1102 Industrijska proizvodnja lekovitog bilja 2+2   7
3 MŠ1103 Konzervacija i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa 2+2   7
4 MŠ1104 Biotehnologija u razmnožavanju drvenastih vrsta 2+2   7
5 MŠ1105/a

Izborni predmet:

Kvantitativna genetika

2+2   6
MŠ1105/b Pošumljavanje za posebne namene
6 MŠ1201 Studijski-istraživački rad   20 10
7 MŠ1202 Stručna praksa   10 5
8 MŠ1203 Master  rad  (M.Sc.)     15
  Ukupno 10+10 30 60

 

Modul 2:  Korišćenje šumskih i lovnih resursa

R.br.   Predmeti Fond časova
I  sem
Fond časova
II  sem
ESPB
1 MŠ2101 Metode i tehnike istraživanja u korišćenju šumskih i lovnih resursa 2+2   3
2 MŠ2102 Šumska biomasa za energiju 2+2   7
3 MŠ2103 Otvaranje šuma 2+2   7
4 MŠ2104 Planiranje gazdovanja lovištima 2+2   7
5  

Izborni predmet 1.

Korišćenje voda u šumskim područjima

2+2   6
MŠ21105/a
MŠ21105/b Šumsko građevinarstvo
MŠ21105/v Usklađivanje šumskog i lovnog gazdovanja
MŠ21105/g Sakupljanje i prerada nedrvnih  šumskih  proizvoda
6 MŠ21201 Studijski-istraživački rad   20 10
7 MŠ21202 Stručna praksa   10 5
8 MŠ21203 Master  rad     15
  Ukupno 10+10 30 60

 

Modul 3: Planiranje gazdovanja šumama

R.br.   Predmeti Fond časova
I  sem
Fond časova
II  sem
 ESPB
1 MŠ3101 Metode i tehnike istraživanja u planiranju gazdovanja šumama 2+2   3
2 MŠ3102 Planiranje gazdovanja šumama 2+2   7
3 MŠ3103 Inventura šuma 2+2   7
4 MŠ3104 Osnove modelovanja rasta šuma 2+2   7
5  

Izborni  1.

Prostorna analiza u planiranju gazdovanja šumama

2+2   6
MŠ31105/a
MŠ31105/b Primena aerofotogrametrije i daljinske detekcije u inventuri šuma
MŠ31105/v Produkcioni programi u funkciji optimizacije gazdovanja  šumama
MŠ31105/g Ekološke osnove planiranja gazdovanja šumama
6 MŠ31201 Studijski-istraživački rad   20 10
7 MŠ31202 Stručna praksa   10 5
8 MŠ31203 Master  rad     15
  Ukupno 10+10 30 60

 

Modul 4:  Gajenje šuma

R.br.   Predmeti Fond časova
I  sem
Fond časova
II  sem
ESPB
1 MŠ4101 Metode i tehnike istraživanja u Gajenju šuma 2+2   4
2 MŠ4102 Gajenje šuma  1    2+2   7
3 MŠ4103 Gajenje šuma  2    2+2   7
4   Izborni  1: 2+2   6
MŠ41104/a Gajenje šuma posebne namene
MŠ41104/b Gajenje nizijskih šuma
5   Izborni  2. 2+2   6
MŠ41105/a Uzgojna analitika
MŠ41105/b Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma
6 MŠ41201 Studijski-istraživački rad   20 10
7 MŠ41201 Stručna praksa   10 5
8 MŠ41203 Master  rad     15
  Ukupno 10+10 30 60

 

Modul 5: Zaštita šuma i  ukrasnih biljaka

  Naziv predmeta Fond časova
I  sem
Fond časova
II  sem
ESPB
MŠ5101 Metode i tehnike istraživanja  u zaštiti šuma 2+2   4
MŠ5102 Integralna zaštita šuma 2+2   7
MŠ5103 Fitofarmacija 2+2   7
  Izborni 1: 2+2   6
MŠ51104/a Šumarska entomologija 2
MŠ51104/b Šumska fitopatologija 2
  Izborni 2: 2+2   6
MŠ51105/a Hortikulturna  entomologija
MŠ51105/b Hortikulturna  fitopatologija
MŠ51105/v Zaštita šuma od požara
MŠ51201 Studijski i istraživački rad   20 10
MŠ51202 Stručna praksa   10 5
MŠ51203 Master  rad     15
  UKUPNO ESPB 10+10 30 60

 

Modul 6: Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine

R.br.   Predmeti Fond časova
I sem
Fond časova
II  sem
ESPB
1 MŠ6101 Metode i tehnike istraživanja u Ekologiji, zaštiti i unapređivanju životne sredine 2+2   4
2 MŠ6102 Pedologija 2+2   7
3 MŠ6103 Dendrologija    2+2   7
4   Izborni  1 2+2   6
MŠ61104/a Anropogena i tehnogena zemljišta
MŠ61104/b Ekološka klasifikacija šuma i šumskih staništa
5   Izborni  2 2+2   6
MŠ61105/a Šumska vegetacija Srbije
MŠ6105/b Tipološko kartiranje i tipovi šuma Srbije
MŠ61105/g Zaštita prirode i zaštićena prirodna dobra
MŠ61105/d Tipološko definisanje sastojina različitog porekla i strukture
6 MŠ61201 Studijski-istraživački rad   20 10
7 MŠ61202 Stručna praksa   10 5
8 MŠ61203 Master rad     15
    Ukupno 10+10 30 60

 

Modul 7: Ekonomika i organizacija šumarstva

  Predmeti Fond časova
I sem
Fond časova
II sem
ESPB
1 MŠ7101 Metode i tehnike istraživanja u Ekonomici i organizaciji šumarstva 2+2   4
2 MŠ7102 Ekonomika šumarstva 2+2   7
3 MŠ7103 Organizacija i menadžment preduzeća u šumarstvu 2+2   7
4   Izborni  1: 2+2   6
MŠ71104/a Investicije u  šumarstvu
MŠ71104/b Šumarska politika
MŠ71104/v Marketing šumskih proizvoda
5   Izborni  2: 2+2   6
MŠ71105/a Trgovina šumskim proizvodima
MŠ71105/b Preduzetništvo u šumarstvu
MŠ71105/v Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima
7 MŠ71201 Studijski-istraživački rad   20 10
8 MŠ71202 Stručna praksa   10 5
9 MŠ71203 Master  rad     15
    Ukupno 10+10 30 60