+

Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta

Lista predmeta na doktorskim studijama

R.b. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika semstar ESPB T
1 Metodologija NIR-a Svrzić V. Srđan 1 14 O
2 Tehnike NIR-a Mitrović Slobodanka 1 8 O

 

Podmodul 2.1. Trgovina drvetom i ekonomika drvne industrije

R.b. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika semstar ESPB T
1 Društveni marketing i menadžment izvoza nameštaja i proizvoda od drveta Glavonjić D. Branko
1 8 I
2 Menadžment preduzeća za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta Petrović Slavica
1 8 I
3 Globalizacija i marketing proizvoda od drveta Glavonjić D. Branko 2 8 I
4 Međunarodno tržište nameštaja i proizvoda od drveta Glavonjić D. Branko 2 8 I
5 Upravljanje proizvodnjom u drvnoj industriji Danica Lečić-Cvetković 2 8 I
6 Troškovi i kalkulacije u proizvodnji nameštaja i proizvoda od drveta Glavonjić D. Branko 3 8 I
7 Međunarodna trgovina drvetom i proizvodima od drveta Glavonjić D. Branko 3 8 I

Podmodul 2.2. Nameštaj i proizvodi od drveta

R.b. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika semstar ESPB T
1 Teorije sušenja drveta Milić Goran
1 8 I
2 Konstruisanje nameštaja Nestorović Biserka 1 8 I
3 Proizvodnja nameštaja i proizvoda od drveta Džinčić S. Igor 2 8 I
4 Restauracija nameštaja Palija Tanja 2 8 I
5 Elementi  enterijera Kordić Milena 2 8 I
6 Površinska obrada finalnih proizvoda od drveta Palija Tanja 3 8 I
7 Dinamičko modeliranje procesa za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta Dedić Đ. Aleksandar 3 8 I
8 Unutrašnja arhitektura Kordić Milena 3 8 I

Podmodul 2.3. Hemijsko mehanička prerada drveta

R.b. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika semstar ESPB T
1 Hemija drveta sa karakterizacijom hemijskih komponenti Popović Jasmina 1 8 I
2 Ploče i kompoziti na bazi drveta Điporović-Momčilović R. Milanka,
Popović M. Mlađan
1 8 I
3 Adhezivni sistemi u preradi drveta Gavrilović-Grmuša LJ. Ivana 1 8 I
4 Karakretizacija hemijskih komponenti mikoskopskih i submikroskopskih elemenata drvnog tkiva Popović Jasmina,
Điporović-Momčilović R. Milanka
1 8 I
5 Karakterisanje proizvoda ekstrakcije i destilacije drveta Popović Jasmina
2 8 I
6 Biorafinacije lignoceluloznih materijala Popović Jasmina,
Điporović-Momčilović R. Milanka
2 8 I

Podmodul 2.4. Mašine i uređaji u preradi drveta

R.b. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika semstar ESPB T
1 Interakcija obradnog i alatnog materijala u preradi drveta Danon J. Gradimir,
Đurković D. Marija,
Vilotić Dragica,
Điporović-Momčilović R. Milanka
1 8 I
2 Sistemi automatskog upravljanja u preradi drveta Svrzić V. Srđan 1 8 I
3 Energetika drvne industrije Danon J. Gradimir
Furtula Mladen
2 8 I
4 Transport i skladištenje čvrstih materijala u drvnoj industriji Furtula Mladen 2 8 I
5 Vibro-akustična dijagnostika sistema i procesa Đurković D. Marija,
Svrzić V. Srđan
2 8 I
6 Mašine i uređaji u obradi drveta Danon J. Gradimir,
Đurković D. Marija
2 8 I
7 Dinamičko modeliranje procesa za proizvodnju nameštaja i proizvoda od drveta Dedić Đ. Aleksandar 2 8 I
8 Biorafinacije  lignoceluloznih materijala

Popović Jasmina,

Điporović-Momčilović R. Milanka

2 8 I

Podmodul 2.5. Primarna prerada drveta

R.b. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika semstar ESPB T
1 Anatomija drveta Vilotić M. Dragica,
Todorović V. Nebojša
1 8 I
2 Svojstva drveta Popović D. Zdravko,
Todorović V. Nebojša
1 8 I
3 Nedestruktivni metodi ispitivanja drveta Popović D. Zdravko,
Todorović V. Nebojša
1 8 I
4 Reologija drveta Popović D. Zdravko, 1 8 I
5 Teorije sušenja drveta Milić R. Goran 1 8 I
6 Furniri i slojevite ploče Zdravković Vladislav 2 8 I
7 Prerada drveta na pilanama

Popadić Ranko

2 8 I

Podmodul 2.6. Zaštita drveta

R.b. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika semstar ESPB T
1 Anatomija drveta Vilotić M. Dragica,
Todorović V. Nebojša
1 8 I
2 Svojstva drveta Popović D. Zdravko,
Todorović V. Nebojša
1 8 I
3 Entomologija ksilofaga Mirić J. Milenko 2 8 I
4 Zaštita drveta Mirić J. Milenko 2 8 I
5 Patologija drveta-lignikolne gljive Mirić J. Milenko 3 8 I
6 Osnovi toksikologije Mirić J. Milenko 3 8 I

Obavezni predmeti na svim podmodulima

  Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika semstar ESPB T
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modelovanje 1 Svi predavači na kursu 2 8 O
  Izrada projekta doktorske disertacije Svi predavači na kursu 2 8 O
  Seminarski rad Svi predavači na kursu 2 6 O
  Odbrana projekta disertacije Svi predavači na kursu 3 6 O
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modelovanje2 Svi predavači na kursu 3 8 O
  Publikovanje naučnog rada 1 u vodećem domaćem časopisu kategorije M52 ili M53 Svi predavači na kursu 3 4 O
  Učešće na domaćem naučnom skupu sa referatom Svi predavači na kursu 3 4 O
  Referisanje o napretku istraživanja Svi predavači na kursu 4 6 O
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modeliranje 3 Svi predavači na kursu 4 10 O
  Prijava disertacije Svi predavači na kursu 4 8 O
  Publikovanje naučnog rada 2 u vodećem domaćem časopisu kategorije M51 Svi predavači na kursu 4 6 O
  Učešće u nastavi na osnovnim studijama ili učešće u segmentu nekog od aktuelnih projekata Ministarstva za prosvetu i nauku R. Srbije Svi predavači na kursu 5 8 O
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modeliranje 4 Svi predavači na kursu 5 8 O
  Učešće na međunarodnom naučnom skupu sa referatom Svi predavači na kursu 5 8 O
  Rad na tekstu disertacije 1 Svi predavači na kursu 5 6 O
  Rad na tekstu disertacije 2 Svi predavači na kursu 6 5 O
  Izrada doktorske disertacije Svi predavači na kursu 6 10 O
  Rad na pripremi odbrane disertacije Svi predavači na kursu 6 5 O
  Publikovanje rada u časopisu na SCI listi Svi predavači na kursu 6 10 O