+

Šumarstvo

STUDIJSKI PROGRAM OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA
ŠUMARSTVO (240 ESPB)

I  godina

I semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Matematika 5  3+3
Šumarska botanika i anatomija drveta 8 4+4
Petrografija sa geologijom 4 2+2
Šumarska ekoklimatologija 4 3+1
Hemija 4 2+2
Izborni predmet 1 3  
Strani jezik 4  
II semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Strani jezik 4 4+0
Dendrologija 7 3+3
Geodezija i GIS 7 3+3
Fiziologija biljaka 3 2+2
Izborni predmet 2 4  
Terenska nastava 3  
Izborni predmet 1 Izborni predmet 2 Strani jezik
Sociologija  (2+0) Sistematika lekovitog bilja (2+2) Engleski (4+0)
Osnovi ekonomije (2+0) Klima šumskih i urbanih područja Srbije (2+2) Ruski (4+0)
    Nemački (4+0)
    Francuski (4+0)

II  godina

III semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Šumarska fitocenologija 5  3+2
Pedologija 8  4+4
Šumarska genetika 5  2+2
Mehanizacija u šumarstvu 4 3+2
Šuma i životna sredina 4 2+1
Izborni predmet 3 4  
IV semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
 Šumska transportna sredstva 8 4+4
 Tipologija šuma 4 2+2
 Lovstvo sa zaštitom lovne faune 7 4+4
 Izborni predmet 4 4  
 Izborni predmet 5 4  
 Terenska nastava 3  
Izborni predmet 3 Izborni predmet 4 Izborni predmet 5
 Statistika (2+1)  Oplemenjivanje biljaka (2+2)  Bolesti ukrasnih biljaka  (2+2)
 Svojstva drveta (2+1)  Štetočine ukrasnih biljaka (2+2)  Ishrana bilja (2+2)
Endemične i ugrožene drvenaste vrste u Srbiji (2+1)    Šumska hidrologija (2+2)
     

III  godina

V semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Dendrometrija 7 4+4
Šumska fitopatologija 7 4+4
Ekologija gajenja šuma i Gajenje šuma I 6 3+2
Iskorišćavanje šuma I i II 5 3+2
Izborni predmet 6 3  
VI semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Ekologija gajenja šuma i Gajenje šuma I 6 3+3
Korišćenje  nedrvnih šumskih   proizvoda 2 2+0
Šumarska entomologija 7 4+4
Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje 7 4+4
Izborni  predmet 7 2  
Terenska nastava i školska praksa 4  
Izborni predmet 6 Izborni predmet 7
Monitoring zdravstvenog stanja šuma (2+0) Zaštita na radu u iskorišćavanju šuma  (2+0)
Korišćenje lovne faune (2+0) Plantažno šumarstvo (2+0)
Ekološka klasifikacija obešumljenih i degradiranih  staništa (2+0) Ekološko-tipološki osnov u zaštiti prirode (2+0)
   

IV  godina

VII semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Rast i proizvodnost šuma  7 4+4
Zaštita šuma 6 3+3
Trgovina šumskim proizvodima 2 2+0
Ekonomika šumarstva 3 2+2
Planiranje gazdovanja šumama 6  3+3
Izborni predmet 8 3  
Izborni predmet 9 3  
VIII semestar
Naziv predmeta  Broj ESPB Broj časova
Planiranje gazdovanja šumama 5  3+3
Gajenje šuma II 5 2+2
Organizacija i poslovanje u šumarstvu 3  3+2
Izborni predmet 10 4  
Terenska nastava  i  školska praksa 8  
Završni rad    
Izborni predmet 8 Izborni predmet 9 Izborni predmet 10
Ekonomska geografija šumskih resursa (2+0) Osnovi gajenja nizijskih šuma (2+0) Preduzetništvo i mala i srednja preduzeća u šumarstvu  (2+0)
Informacioni sistemi u šumarstvu (2+0) Šumarska politika i zakonodavstvo (2+0) Produkcija i prirast biomase brzorastućih šuma i šumskih plantaža (2+0)
Gajenje šuma posebne namene (2+0) Planiranje upravljanja zaštićenim područjima (2+0) Marketing šumskih proizvoda (2+0)
Osnovi mehaničke prerade drveta (2+0) Ihtiopotencijali šumskih ekosistema (2+0) Šumski ksilofagni insektii lignikolne gljive (2+0)