+

Šumarstvo

Lista predmeta na doktorskim studijama

Obavezni predmeti za sve podmodule

R.b. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika Semestar ESPB T
 1.  Metodologija naučno-istraživačkog rada dr Damjan S. Pantić  1 14
 2.  Tehnike naučno-istraživačkog rada dr Milorad N. Danilović
dr Rade I. Cvjetićanin
 1  8  O

 

Podmodul M1.1 – Semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje

R.b. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika Semestar ESPB T
3. Uporedna anatomija drveta dr Dragica M. Vilotić 3 8 I
4. Oplemenjivanje na izabrana svojstva dr Mirjana T. Šijačić-Nikolić 1 8 I
5. Molekularna genetika šumskog drveća dr Mirjana T. Šijačić-Nikolić
dr Snežana D. Mladenović-Drinić
3 8 I
6. Bioremedijacija dr Vladan K. Ivetić
dr Dragica M. Stanković
2 8 I
7. Namenska proizvodnja šumskog reproduktivnog materijala dr Vladan K. Ivetić 2 8 I
8. Plantažna proizvodnja lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja dr Dragica M. Vilotić 1 8 I

Podmodul 1.2 – Zaštita šuma

R.b. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika Semestar ESPB T
9. Biološka zaštita šuma dr Čedomir M. Marković
dr Ivan Milenković
2 8 I
10. Šumski ksilofagni insekti i lignikolne gljive dr Čedomir M. Marković
dr Ivan Milenković
2 8 I
11. Fitofarmacija dr Čedomir M. Marković
dr Ivan Milenković
1 8 I
12. Šumska mikologija dr Ivan Milenković 3 8 I
13. Primenjena zoologija dr Čedomir M. Marković 3 8 I
14. Šumarska entomologija dr Čedomir M. Marković 1 8 I
15. Šumska fitopatologija dr Ivan Milenković 1 8 I
16. Zaštita šuma dr Slobodan D. Milanović 2 8 I

Podmodul M1.3 – Ekonomika i organizacija šumarstva

R.b. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika Semestar ESPB T
17. Ekonomika šumarstva dr Ljiljana M. Keča 1 8 I
18. Organizacija i poslovanje u šumarstvu dr Dragan S. Nonić 2 8 I
19. Upravljanje šumskim resursima dr Dragan S. Nonić 2 8 I
20. Investicije u infrastrukturu u šumarstvu dr Ljiljana M. Keča
dr Miodrag D. Zlatić
3 8 I
21. Šumarska politika dr Ljiljana M. Keča 1 8 I
22. Trgovina šumskim proizvodima dr Ljiljana M. Keča 3 8 I
23. Upravljanje marketingom u šumarstvu dr Ljiljana M. Keča 3 8 I
24. Preduzetništvo i upravljanje projektima u šumarstvu dr Dragan S. Nonić
dr Jelena Nedeljković
3 8 I

Podmodul M1.4 – Planiranje gazdovanja šumama

R.b. Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika Semestar ESPB T
25. Tipologija šuma dr Milan J. Medarević
dr Nenad M. Petrović
dr Biljana Šljukić
2 8 I
26. Strateško planiranje u šumarstvu dr Milan J. Medarević
dr Nenad M. Petrović
dr Biljana Šljukić
1 8 I
27. Dinamika rasta stabala i šumskih sastojina dr Branko S. Stajić 2 8 I
28. Bioindikacija vitalnosti šuma na osnovu karakteristika prirasta stabala i sastojina –  dendrohronologija dr Branko S. Stajić 3 8 I
29. Savremene tehnologije u inventuri šuma dr Damjan S. Pantić 1 8 I
30. Premer stabala i šumskih sastojina dr Damjan S. Pantić 3 8 I

Podmodul M1.5 – Iskorišćavanje šuma i lovstvo sa zaštitom lovne faune

R.b Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika Semestar ESPB T
31. Mehanizacija u korišćenju šuma dr Milorad N. Danilović 1 8 I
32. Korišćenje šuma pod posebnim režimom zaštite dr Milorad N. Danilović 2 8 I
33. Optimizacija šumske putne infrastrukture dr Milorad N. Danilović
dr Milorad S. Zlatanović
3 8 I
34. Organizacija, tehnologija građenja i upravljanje izgradnjom objekata u šumarstvu dr Milorad S. Zlatanović 
2 8 I
35. Planiranje gazdovanja lovištima dr Dragan P. Gačić 1 8 I
36. Gajenje divljači dr Dragan P. Gačić 3 8 I
37. Ekologija divljači dr Dragan P. Gačić 2 8 I
38. Tehnike i tehnologije u korišćenju šuma dr Milorad N. Danilović 3 8 I

Podmodul M1.6 – Ekologija šuma, zaštita i unapređivanje životne sredine

R.b Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika Semestar ESPB T
39. Pedologija dr Milan N. Knežević
dr Olivera D. Košanin
1 8 I
40. Opasne i štetne materije u životnoj sredini dr Milan N. Knežević
dr Olivera D. Košanin
3 8 I
41. Degradacija, zaštita, korišćenje i melioracije zemljišta dr Milan N. Knežević
dr Olivera D. Košanin
2 8 I
42. Bonitiranje i kartiranje zemljišta dr Milan N. Knežević
dr Olivera D. Košanin
3 8 I
43. Dendrologija dr Rade I. Cvjetićanin
dr Marko Perović
1 8 I
44. Floristički diverzitet Srbije dr Rade I. Cvjetićanin
dr Marijana Novaković-Vuković
2 8 I
45. Fitocenologija dr Rade I. Cvjetićanin 3 8 I
46. Tipološke osnove u nameni šuma dr Rajko K. Milošević 3 8 I

Podmodul M1.7 – Gajenje šuma

R.b Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika Semestar ESPB T
47. Gajenje šuma brdsko-planinskog područja dr Milun R. Krstić 1 8 I
48. Gajenje nizijskih šuma dr Martin T. Bobinac 1 8 I
49. Uzgojna analitika dr Milun R. Krstić 2 8 I
50. Gajenje šuma posebne namene dr Milun R. Krstić 3 8 I
51. Primenjena ekoklimatologija u gajenju šuma dr Violeta P. Babić 2 8 I

Obavezni predmeti na svim modulima

R.b Naziv predmeta Ime ili imena nastavnika Semestar ESPB T
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modelovanje 1 Svi predavači na kursu 2 8 O
  Izrada projekta doktorske disertacije Svi predavači na kursu 2 8 O
  Seminarski rad Svi predavači na kursu 2 6 O
  Odbrana projekta disertacije Svi predavači na kursu 3 6 O
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modelovanje2 Svi predavači na kursu 3 8 O
  Publikovanje naučnog rada 1 u vodećem domaćem časopisu kategorije M52 ili M53 Svi predavači na kursu 3 4 O
  Učešće na domaćem naučnom skupu sa referatom Svi predavači na kursu 3 4 O
  Referisanje o napretku istraživanja Svi predavači na kursu 4 6 O
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modeliranje 3 Svi predavači na kursu 4 10 O
  Prijava disertacije Svi predavači na kursu 4 8 O
  Publikovanje naučnog rada 2 u vodećem domaćem časopisu kategorije M51 Svi predavači na kursu 4 6 O
  Učešće u nastavi na osnovnim studijama ili učešće u segmentu nekog od aktuelnih projekata Ministarstva za prosvetu i nauku R. Srbije Svi predavači na kursu 5 8 O
  Laboratorijski i eksperimentalni rad, statističko modeliranje 4 Svi predavači na kursu 5 8 O
  Učešće na međunarodnom naučnom skupu sa referatom Svi predavači na kursu 5 8 O
  Rad na tekstu disertacije 1 Svi predavači na kursu 5 6 O
  Rad na tekstu disertacije 2 Svi predavači na kursu 6 5 O
  Izrada doktorske disertacije Svi predavači na kursu 6 10 O
  Rad na pripremi odbrane disertacije Svi predavači na kursu 6 5 O
  Publikovanje rada u časopisu na SCI listi Svi predavači na kursu 6 10 O