+

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће и његов састав

ОДСЕК ЗА ШУМАРСТВО

1. др Драгица Вилотић, ред. проф.
2. др Милорад Даниловић, ред. проф.
3. др Чедомир Марковић, ред. проф.
4. др Драган Нонић, ред. проф.
5. др Дамјан Пантић, ред. проф.
6. др Мирјана Шијачић Николић, ред. проф.
7. др Раде Цветићанин, ред. проф.
8. др Рајко Милошевић, ванр. проф.
9. др Драган Гачић, ред. проф.
10. др Љиљана Кеча, ред. проф.
11. др Оливера Кошанин, ванр. проф.
12. др Бранко Стајић, ред. проф.
13. др Слободан Милановић, ванр. проф.
14. др Виолета Бабић, ванр. проф.
15. др Катарина Лазић, доцент
16. др Душан Јокановић, доцент
17. др Марина Нонић, доцент
18. др Ненад Петровић, доцент
19. др Биљана Шљукић, доцент
20. др Бранко Кањевац, асистент са докторатом
21. др Душан Стојнић, асистент са докторатом
22. дипл. филол. Драгана Илић, предавач енглеског језика

ОДСЕК ЗА ТМП

1. др Бранко Главоњић, ред. проф.
2. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, ред. проф.
3. др Здравко Поповић, ред. проф.
4. др Ивана Гавриловић-Грмуша, ред. проф.
5. др Владислав Здравковић, ван. проф.
6. др Горан Милић, ред. проф.
7. др Игор Џинчић, ван. проф.
8. др Небојша Тодоровић, ван. проф.
9. мр Јелена Матић, ред. проф.
10. др Гордана Ђукановић, доцент
11. др Мира Мирић Милосављевић, доцент
12. др Владислава Михаиловић, доцент
13. др Славица Петровић, доцент
14. др Јасмина Поповић, ванр. проф.
15. др Младен Фуртула, ванр. проф.
16. MSc Александра Лазаревић, асистент

ОДСЕК ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛТУРУ

1. др Милка Главендекић, ред. проф.
2. др Драгица Обратов-Петковић, ред. проф.
3. др Мирјана Оцокољић, ред. проф.
4. др Весна Голубовић Ћургуз, ред. проф.
5. др Невена Васиљевић, ванр. проф.
6. др Данијела Ђунисијевић-Бојовић, ванр. проф
7. др Борис Радић, ванр. проф.
8. др Невенка Галечић, доцент
9. др Јована Петровић, доцент
10. др Надежда Стојановић, доцент
11. MSc Александар Лисица, асистент

ОДСЕК ЗА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА

1. др Гроздана Гајић, ред. проф.
2. др Зоран Никић, ред. проф.
3. др Миодраг Златић, ред. проф.
4. др Нада Драговић, ред. проф.
5. др Ратко Ристић, ред. проф.
6. др Снежана Белановић Симић, ред. проф. 
7. др Весна Ђукић, ванр. проф.
8. др Мирјана Тодосијевић, ванр. проф
9. др Сара Лукић, ванр. проф

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕТCКОГ ПАРЛАМЕНТА
Кристина Крављанин
Марта Томић
Алекса Бањанац
Никола Миловановић

Наставно-научно веће Факултета је највиши стручни орган Факултета.
Веће Факултета чине наставници и асистенти са магистратуром који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету.
Веће Факултета чини 59 чланова/наставника и асистената међу којима су, по правилу, шефови катедара и председници већа одсека.
Већа одсека бирају следећи број представника у Већу Факултета:

  • Одсек за шумарство (и Катедра општих предмета)   22 представникa (19+3)
  • Одсек за прераду дрвета –  17 представника
  • Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру – 11 представника
  • Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса – 9 представника

Декан и продекани су чланови Већа по функцији.
Декан је председник Већа Факултета по функцији.
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја EСПБ бодова у раду Већа Факултета учествује 4 представника студената, које бира Студентски парламент Факултета, укључујући представнике сарадника у настави.

Мандат чланова Већа Факултета – представника студената, по правилу, почиње да тече од 01. 10. текуће године и траје једну годину.

Надлежност Већа Факултета:

1) одлучује о питањима наставе, научне и стручне делатности Факултета;
2) предлаже студијске програме, укључујући студијске програме за стицање заједничке дипломе;
3) ближе уређује правила студија које се изводе на Факултету;
4) усваја тему дипломског рада (мастер студије);
5) образује Комисију за оцену и одбрану дипломског рада;
6) усваја Извештај Комисије за оцену дипломског рада;
7) усваја тему докторске дисертације;
8) образује Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације;
9) усваја Извештај Комисије за оцену докторске дисертације;
10) доноси општи акт о критеријумима и условима преношења EСПБ бодова;
11) доноси општи акт о условима, начину и поступку реализације програма образовања током читавог живота, као и других програма стручног усавршавања;
12) уређује ближе услове и начин остваривања студијског програма на даљину;
13) доноси нормативе и стандарде рада;
14) доноси стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета Факултета;
15) дефинише тела и поступке везане за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
16) спроводи, заједно са деканом, политику сталног унапређења квалитета наставе и усавршавања научноистраживачког рада;
17) подноси захтев за проверу испуњења обавеза Факултета у погледу квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
18) прописује начин и поступак самовредновања;
19) утврђује испуњеност услова за стицање научних звања и доноси одлуку о стицању истраживачких звања;
20) одређује политику уписа студената;
21) уређује услове и начин уписа кандидата на одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује Факултет;
22) утврђује број студената који се уписује на студијске програме;
23 утврђује мерила за висину школарине;
24 бира представнике у органе Универзитета;
25) прати међународну сарадњу Факултета и доноси одговарајуће одлуке;
26) именује чланове и усмерава и прати рад комисија Већа;
27) утврђује предлог кандидата за декана;
28) доноси предлог одлуке о признавању страних високошколских исправа;
29) доноси пословник о свом раду;
30) доноси опште акте Факултета, у складу са законом, другим прописима и Статутом;
31) обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима Факултета.

 

Начин одлучивања на Већу Факултета

Веће Факултета одлучује ако је присутно две трећине од укупног броја чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.
Веће Факултета може одлучивати и ако је присутно више од половине укупног броја чланова, с тим што се у том случају одлуке доносе двотрећинском већином гласова присутних.
Веће Факултета бира тајним гласањем, из реда редовних професора, представнике Факултета у органе Универзитета.

Наставно-научно веће (ННВ) Факултета именује сталне помоћне органе и то:

1. Комисију за наставу, коју чине руководиоци основних студија;
2. Комисију за студије II степена, коју чине руководиоци мастер студија;
3. Комисију за студије III степена, коју чине руководиоци докторских студија;
4. Комисију за науку и сарадњу;
5. Комисију за издавачку делатност;
6. Комисију за пријемне испите;
7. Комисију за обезбеђење и унапређење квалитета;
8. Комисију за признавање страних високошколских исправа (диплома);
9. Комисију за акредитацију.

Веће Факултета може именовати и друге сталне помоћне органе који ће омогућити ефикасније извршавање задатака Већа.

Надлежност, број и начин избора чланова и начин рада сталних помоћних органа утврђује Веће Факултета одлуком о њиховом образовању.

Мандат чланова сталних помоћних органа поклапа се са мандатом чланова Већа.