+

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће и његов састав

ОДСЕК ЗА ШУМАРСТВО

1. др Дамјан Пантић, ред. проф.
2. др Драган Караџић, ред. проф.
3. др Драган Нонић, ред. проф.
4. др Милан Кнежевић, ред. проф.
5. др Милан Медаревић, ред. проф.
6. др Милорад Даниловић, ред. проф.
7. др Милун Крстић, ред. проф.
8. др Мирјана Шијачић Николић, ред. проф.
9. др Ненад Кеча, ред. проф.
10. др Раде Цвјетићанин, ред. проф.
11. др Чедомир Марковић, ред. проф.
12. др Бранко Стајић, ванр. проф.
13. др Владан Иветић, ванр. проф.
14. др Драган Гачић, ванр. проф.
15. др Љиљана Кеча, ванр. проф.
16. др Ненад Ћупрић, ванр. проф.
17. др Виолета Бабић, доцент
18. др Марина Нонић, доцент
19. др Марко Перовић, доцент
20. др Ненад Петровић, доцент
21. др Оливера Кошанин, доцент
22. др Смиљана Јакшић, доцент

ОДСЕК ЗА ТМП

1. др Бранко Главоњић, ред. проф.
2. др Здравко Поповић, ред. проф.
3. др Миланка Ђипоровић-Момчиловић, ред. проф.
4. др Миленко Мирић, ред. проф.
5. др Радован Шулетић, ред. проф.
6. др Владислав Здравковић, ван. проф.
7. др Горан Милић, ван. проф.
8. др Игор Џинчић, ван. проф.
9. мр Јелена Матић, ван. проф.
10. др Гордана Ђукановић, доцент
11. др Марија Ђурковић, доцент
12. др Милица Ранчић, доцент
13. др Млађан Поповић, доцент
14. др Ранко Попадић, доцент
15. др Славица Петровић, доцент
16. др Срђан Сврзић, доцент

ОДСЕК ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ И ХОРТИКУЛТУРУ

1. др Михаило Грбић, ред. проф.
2. др Драгица Обратов-Петковић, ред. проф.
3. др Мирјана Оцокољић, ред. проф.
4. др Ненад Ставретовић, ред. проф.
5. др Весна Голубовић Ћургуз, ванр. проф.
6. др Биљана Јовић, доцент
7. др Борис Радић, доцент
8. др Данијела Ђунисијевић-Бојовић, доцент
9. др Ивана Бједов, доцент
10. др Невена Васиљевић, доцент
11. MSc Мирјана Тешић, асистент

ОДСЕК ЗА ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕРИНГ У ЗАШТИТИ ЗЕМЉИШНИХ И ВОДНИХ РЕСУРСА

1. др Гроздана Гајић, ред. проф.
2. др Војислав Ђековић, ред. проф.
3. др Зоран Никић, ред. проф.
4. др Миодраг Златић, ред. проф.
5. др Нада Драговић, ред. проф.
6. др Ратко Ристић, ред. проф.
7. др Снежана Белановић Симић, ванр. проф.
8. др Мирјана Тодосијевић, доцент

ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕТCКОГ ПАРЛАМЕНТА
Александар Марковић
Лазар Крстић
Сандра Митровић
Марија Милићевић

Наставно-научно веће Факултета је највиши стручни орган Факултета.
Веће Факултета чине наставници и асистенти са магистратуром који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету.
Веће Факултета чини 59 чланова/наставника и асистената међу којима су, по правилу, шефови катедара и председници већа одсека.
Већа одсека бирају следећи број представника у Већу Факултета:

  • Одсек за шумарство (и Катедра општих предмета)   21 представникa (18+3)
  • Одсек за прераду дрвета –  17 представника
  • Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру – 11 представника
  • Одсек за еколошки инжењеринг у заштити земљишних и водних ресурса – 10 представника

Декан и продекани су чланови Већа по функцији.
Декан је председник Већа Факултета по функцији.
При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивања броја EСПБ бодова у раду Већа Факултета учествује 4 представника студената, које бира Студентски парламент Факултета, укључујући представнике сарадника у настави.

Мандат чланова Већа Факултета – представника студената, по правилу, почиње да тече од 01. 10. текуће године и траје једну годину.

Надлежност Већа Факултета:

1) одлучује о питањима наставе, научне и стручне делатности Факултета;
2) предлаже студијске програме, укључујући студијске програме за стицање заједничке дипломе;
3) ближе уређује правила студија које се изводе на Факултету;
4) усваја тему дипломског рада (мастер студије);
5) образује Комисију за оцену и одбрану дипломског рада;
6) усваја Извештај Комисије за оцену дипломског рада;
7) усваја тему докторске дисертације;
8) образује Комисију за оцену и одбрану докторске дисертације;
9) усваја Извештај Комисије за оцену докторске дисертације;
10) доноси општи акт о критеријумима и условима преношења EСПБ бодова;
11) доноси општи акт о условима, начину и поступку реализације програма образовања током читавог живота, као и других програма стручног усавршавања;
12) уређује ближе услове и начин остваривања студијског програма на даљину;
13) доноси нормативе и стандарде рада;
14) доноси стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета Факултета;
15) дефинише тела и поступке везане за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
16) спроводи, заједно са деканом, политику сталног унапређења квалитета наставе и усавршавања научноистраживачког рада;
17) подноси захтев за проверу испуњења обавеза Факултета у погледу квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
18) прописује начин и поступак самовредновања;
19) утврђује испуњеност услова за стицање научних звања и доноси одлуку о стицању истраживачких звања;
20) одређује политику уписа студената;
21) уређује услове и начин уписа кандидата на одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује Факултет;
22) утврђује број студената који се уписује на студијске програме;
23 утврђује мерила за висину школарине;
24 бира представнике у органе Универзитета;
25) прати међународну сарадњу Факултета и доноси одговарајуће одлуке;
26) именује чланове и усмерава и прати рад комисија Већа;
27) утврђује предлог кандидата за декана;
28) доноси предлог одлуке о признавању страних високошколских исправа;
29) доноси пословник о свом раду;
30) доноси опште акте Факултета, у складу са законом, другим прописима и Статутом;
31) обавља и друге послове у складу са законом, Статутом и општим актима Факултета.

 

Начин одлучивања на Већу Факултета

Веће Факултета одлучује ако је присутно две трећине од укупног броја чланова, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.
Веће Факултета може одлучивати и ако је присутно више од половине укупног броја чланова, с тим што се у том случају одлуке доносе двотрећинском већином гласова присутних.
Веће Факултета бира тајним гласањем, из реда редовних професора, представнике Факултета у органе Универзитета.

Наставно-научно веће (ННВ) Факултета именује сталне помоћне органе и то:

1. Комисију за наставу, коју чине руководиоци основних студија;
2. Комисију за студије II степена, коју чине руководиоци мастер студија;
3. Комисију за студије III степена, коју чине руководиоци докторских студија;
4. Комисију за науку и сарадњу;
5. Комисију за издавачку делатност;
6. Комисију за пријемне испите;
7. Комисију за обезбеђење и унапређење квалитета;
8. Комисију за признавање страних високошколских исправа (диплома);
9. Комисију за акредитацију.

Веће Факултета може именовати и друге сталне помоћне органе који ће омогућити ефикасније извршавање задатака Већа.

Надлежност, број и начин избора чланова и начин рада сталних помоћних органа утврђује Веће Факултета одлуком о њиховом образовању.

Мандат чланова сталних помоћних органа поклапа се са мандатом чланова Већа.